Informace z účetnictví Městského soudu v Praze za rok 2022 jsou spolehlivé

Tisková zpráva ke KA č. 22/16 – 11. září 2023


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Městského soudu v Praze (MS Praha) za rok 2022. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MS Praha předkládal pro hodnocení plnění státního rozpočtu. V účetnictví ani v údajích o rozpočtu MS Praha nebyly zjištěny významné nesprávnosti. Účetní závěrka tak podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu jsou dle názoru NKÚ spolehlivé.

Kontrola probíhala i v otevřeném účetním období 2022. MS Praha proto průběžně opravoval nedostatky, které kontroloři zjistili. Hodnota těchto nedostatků ale nebyla významná – vliv na účetní závěrku v případě neprovedení oprav by byl 15,2 mil. Kč.

Kontroloři zjistili, že MS Praha v několika případech porušil rozpočtová pravidla. Podle NKÚ se jedná o skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně ve výši 224 tis. Kč.

NKÚ dále prověřil, jak MS Praha napravil nedostatky z předchozí kontroly. Z celkem 20 opatření provedl MS Praha úplně a správně 18 opatření a dvě částečně. Podle mínění NKÚ tak lze vnitřní kontrolní systém MS Praha v prověřovaných oblastech považovat za účinný.

Schéma ke KA 22/16

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky