Investice do sociálních služeb provází nízké cíle, problémem zůstává i dostupnost pobytových lůžek

Tisková zpráva ke KA č. 20/22 – 16. 8. 2021


NKÚ se zaměřil na to, jak MPSV vynakládalo prostředky na investice v oblasti sociálních služeb v letech 2017 až 2019. Kontroloři prověřili peníze ze dvou programů1, které byly určeny například na zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb, zlepšení kvality těchto služeb, podporu mobility a podobně. Na tyto účely MPSV vyčlenilo v rámci programů celkem 5,9 miliardy korun. Kontroloři prověřovali, jakým způsobem MPSV řídilo rozdělování peněz, zda se dařilo dosahovat stanovených cílů a jak byly tyto cíle nastaveny, zajímali se ale i o to, jak resort vybíral projekty k podpoře. Kontrola odhalila nedostatky u obou programů. MPSV u jednoho z nich stanovilo cíle tak, že u části z nich nebude možné vyhodnotit, co peníze přinesly, v jiném případě zase stanované cíle byly nastaveny tak, že nemohly významně zlepšit situaci. MPSV také v několika případech nedodrželo vlastní podmínky pro proplácení dotací.

Jeden z cílů rozdělených peněz spočíval ve vybudování nových lůžek, které by posílily celkovou ubytovací kapacitu v sociálních zařízeních. MPSV plánovalo vytvořit 605 nových lůžek, to ale v praxi neodpovídalo skutečné potřebě ani požadavkům ze strany poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2016, tj. v době schvalování programu, bylo České republice 72 110 lůžek vybraných pobytových služeb. Ve stejném roce dosáhl počet neuspokojených žádostí o umístění na tato lůžka téměř 92 0002. U takto nízko stanoveného cíle bylo od začátku možné předpokládat, že dostupnost pobytových lůžek se významně nezlepší. S ohledem na demografický vývoj lze také čekat, že bez zásadních změn se bude dostupnost těchto služeb zhoršovat. Výše dotace na jedno nové pobytové lůžko vychází v průměru na 946 tisíc korun.

Nedostatky pak NKÚ odhalil i v tom, jak MPSV posuzovalo projekty k podpoře. U jednoho z programů MPSV stanovilo ukazatele efektivnosti, které však při hodnocení nebralo v úvahu. V jiných případech zase pro některé postupy chyběla jednotná a ověřitelná pravidla. Takové nedostatky snižují transparentnost výběru projektů k podpoře.

Kontroloři dále zjistili, že MPSV vyplatilo příjemcům maximální výši dotací v době, kdy jejich podpořené projekty ještě nebyly ukončeny, a nebyla tak známa skutečná výše celkových výdajů. To se stalo u dvou z dvanácti prověřovaných projektů. U jednoho z projektů to pak v praxi znamenalo, že MPSV zaplatilo o téměř jeden a půl milionu korun více, než ve skutečnosti mělo.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


1] Program 113 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb (zahájen od 1. 6. 2007), program 013 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb (zahájen od 1. 2. 2017).

2] Počet neuspokojených žádostí se nerovná počtu osob, kterým nebyly poskytnuty dané sociální služby – jedna osoba může podat více žádostí a podobně.

tisk stránky