Ministerstvo kultury rozdělilo více než 3 mld. Kč na dotacích. Složitý systém ale komplikuje práci žadatelům i samotnému ministerstvu

TISKOVÁ ZPRÁVA KE KONTROLNÍ AKCI č. 23/15 – 1. července 2024


NKÚ se zaměřil na to, jak Ministerstvo kultury (MK) v letech 2019 až 2022 vynakládalo peníze na podporu kulturních aktivit. V průběhu těchto let resort rozdělil 3,2 miliardy korun v rámci více než 9 300 projektů. Kontroloři odhalili řadu nedostatků – od nejasných přínosů podpory přes velmi nepřehledný a komplikovaný systém poskytování dotací až po neplnění opatření a úkolů uložených vládou ČR. Často jde přitom o problémy, které NKÚ zjistil už při kontrolách z let 2014 a 2018.

Systém rozdělování dotací na kulturní aktivity byl neefektivní, složitý, a zbytečně tak zatěžoval jak MK, tak i samotné žadatele o dotace. To v praxi například vedlo k tomu, že žadatelé o dotaci museli stejné dokumenty předkládat několikrát u každé jednotlivé žádosti. Na straně MK pak zase řada činností spojených s administrací žádostí – například kontrola předložených dokumentů – probíhala duplicitně.

Administrace podpory kulturních aktivit byla náročná zejména ze dvou důvodů – jednalo se o nejednotný postup jednotlivých útvarů MK a chybějící jednotný informační systém pro správu kulturních aktivit. Právě tento IT systém, který by mohl odstranit duplicitní činnosti a nutnost opakovaně předkládat stejné dokumenty, se MK od roku 2015 do roku 2020 snažilo zavést do praxe. Přestože za něj vydalo více než 4,5 milionu korun, projekt bez jakéhokoliv výsledku v roce 2020 ukončilo. Nejenže se tak jedná o neúčelnou investici, ale pokračuje navíc i stav, kdy administrace dotací stále probíhá hlavně v listinné podobě.

Další nedostatky kontroloři odhalili v samotných dotačních výzvách, které MK vypsalo. V nich v daných případech chyběly podstatné informace. Například u 23 z 24 prověřovaných výzev resort neuvedl veškeré informace o tom, jaký je postup při odstranění vad v žádostech o dotace, jakým způsobem probíhá doplnění žádosti a podobně. To dále negativním způsobem ovlivňovalo přehlednost a efektivnost celého systému podpory kulturních aktivit.

NKÚ dále zjistil, že MK neplnilo řadu opatření a úkolů stanovených vládou ČR. Kromě elektronizace administrace a poskytování dotací mělo také formulovat cíle, kterých chce rozdělováním peněz na kulturní aktivity dosáhnout, a vyhodnocovat jejich plnění. Žádné konkrétní a měřitelné cíle ale od roku 2015 resort nestanovil. Vše zůstalo u obecných cílů, které MK vyhodnocovalo jen formálně.

V součtu lze říci, že MK neodstranilo větší část nedostatků, které NKÚ zjistil při předchozích podobně zaměřených kontrolách z let 2014 a 2018. V jednom případě došlo i ke zhoršení situace. NKÚ v kontrole z roku 2018 upozornil na nedostatečné množství veřejnosprávních kontrol. MK následně od roku 2019 zřídilo oddělení kontroly, jehož hlavní náplní bylo provádění těchto kontrol. Počet kontrol se však ještě snížil.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky