Ministerstvo průmyslu a obchodu opravilo významné účetní nesprávnosti. Účetní závěrka za rok 2020 tak podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví

Tisková zpráva ke KA č. 20/34 – 18. 10. 2021


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) za rok 2020. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MPO předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Závěrečný účet a údaje předkládané MPO pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 neobsahovaly významné nesprávnosti.

Kontrola probíhala i v otevřeném účetním období 2020. MPO tak mohlo průběžně opravovat účetní nesprávnosti, které kontroloři zjistili. Hodnota opravných účetních zápisů činila 45,1 miliardy korun. Následně MPO sestavilo účetní závěrku, ve které kontroloři zjistili další významné nesprávnosti ve výši 1,9 miliardy korun. MPO i tyto případy opravilo a sestavilo za rok 2020 novou závěrku, která dle názoru NKÚ podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Ve vedení účetnictví kontroloři zjistili přetrvávající nedostatek, který ale neměl vliv na účetní závěrku za rok 2020. Tento nedostatek měl však dopad na čtvrtletně sestavované a ministerstvem předávané účetní záznamy. MPO totiž neúčtuje o poskytnutých zálohách na transfery, přičemž až do okamžiku jejich vyúčtování (finančního vypořádání) se jedná o pohledávky za příjemci transferů. Jde přitom o významné účetní případy, které jen na kontrolovaném vzorku představovaly 27 miliard korun.

Kontroloři také zjistili, že MPO uzavřelo dohody o splátkách, na jejichž základě by dlužníci spláceli MPO svůj dluh i více než tisíc let. Tyto dohody neobsahovaly některé zákonem stanovené náležitosti, což navíc způsobilo jejich nicotnost.

NKÚ prověřil i to, zda MPO napravilo nedostatky z předchozí kontroly. Z celkem 12 opatření provedlo MPO úplně a správně 10 opatření a dvě částečně.

Spolehlivost účetní závěrky MPO po provedení účetních oprav

Graf ke KZ 20/34 - spolehlivost účetní závěrky MPO

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky