Strategie Nejvyššího kontrolního úřadu na období 2018–2022


SÍLA JE V DATECH

Posláním NKÚ je poskytovat objektivní informace o hospodaření státu s veřejnými penězi parlamentu, vládě, ale i široké veřejnosti.

NKÚ prověřuje, zda jsou kontrolované činnosti v souladu s právními předpisy, přezkoumává věcnou a formální správnost těchto činností a posuzuje, zda jsou účelné, hospodárné a efektivní.

Pro udržení vysokého standardu kontrolní činnosti je klíčová i profesionální, kvalitní a efektivní realizace činností, které přímo nesouvisí s kontrolní činností. NKÚ neustoupí v přísných požadavcích na kvalitu své práce, na výběr nových zaměstnanců ani v důrazu na jejich další profesní rozvoj.

V tuzemském prostředí NKÚ navazuje na svou dlouhodobě pevnou pozici solidního a důvěryhodného partnera. NKÚ bude i nadále poskytovat kvalitní podklady a zároveň i zpětnou vazbu o hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky a majetkem státu a přispívat k prosazování dobré praxe.

NKÚ jako organizátor 11. kongresu EUROSAI v roce 2020 a jako předsedající EUROSAI na období 2020–2023 bude v činnosti EUROSAI prosazovat zájmy všech členských států, užitečnou spolupráci opřenou zejména o sdílení dat, informací a příkladů dobré praxe a prosazovat odstraňování překážek ve vzájemné komunikaci nejvyšších kontrolních institucí členských států.

KONTROLA

Kontrola je základem naší činnosti

V rámci kontrolní činnosti bude NKÚ ve strategickém období 2018–2022 usilovat o naplnění těchto strategických cílů:

 1. Kontrolní činnost zaměřovat na oblasti důležité pro aktuální a budoucí vývoj České republiky a její konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání
  • zaměřit přípravu a výkon kontrolní činnosti na oblasti v hospodaření státu (např. veřejné finance, ICT, regionální rozvoj, věda a výzkum, životní prostředí, obrana a bezpečnost, doprava atd.), u nichž existuje reálné riziko nehospodárného nakládání s peněžními prostředky a majetkem státu;
  • získávat a aktualizovat data z informačních systémů veřejné správy a informačních systémů kontrolovaných osob tak, aby byla využitelná pro přípravu podnětů ke kontrolám i pro výkon kontrolní činnosti;
  • vytvářet přehledy výdajů resortů dle plnění jednotlivých vládních politik, přehledy výdajů souvisejících kapitol státního rozpočtu a přehledy výdajů jejich podřízených organizací a aktualizovat tyto přehledy v ročních intervalech;
  • prosazovat metodu benchmarkingu v kontrolní činnosti tak, aby se stala rutinním nástrojem sběru, analýzy a vyhodnocování získaných dat a informací při kontrolní a analytické činnosti NKÚ;
  • navrhovat prostřednictvím kontrolních závěrů adresná a reálná doporučení k nápravě nedostatků a k pozitivnímu posunu v nakládání s veřejnými prostředky a majetkem.
 2. Zvyšovat podíl kontrol typu audit výkonnosti
  • sestavovat plány kontrolní činnosti se zvýšeným podílem kontrol s prvky auditu výkonnosti.
 3. Systematicky prověřovat vykazované údaje o hospodaření státu a jeho složek s cílem získat souhrnné informace o jejich spolehlivosti
  • vytvořit postupy a analytické nástroje pro vyhodnocování rizik nesprávnosti údajů o hospodaření státu a jeho složek z informačních systémů veřejné správy a otevřených dat.
 4. Kontrolní činností prověřovat plnění hospodářské reformní agendy Evropské unie z pohledu dosahování národních cílů strategie Evropa 2020
  • prověřit do konce roku 2021 naplnění národních cílů k zaměstnanosti, investicím do výzkumu a vývoje, zvyšování energetické účinnosti, vzdělání a k sociálnímu začleňování1;
  • vydat zvláštní zprávu o vyhodnocení národních cílů.
 5. Zkvalitňovat výkon kontrolní činnosti prostřednictvím zefektivnění procesů kontroly
  • snižovat přítomnost kontrolorů u kontrolovaných osob, a to zejména zvýšením práce s daty dálkovým přístupem;
  • vytvořit systém pro elektronické předávání dat mezi NKÚ a kontrolovanými osobami;
  • využívat speciální analytické metodologie při zpracování dat z databází (např. data mining);
  • dokončit schvalovací proces novely interního předpisu o výkonu kontrolní činnosti2 a implementovat jej do vnitřního prostředí NKÚ;
  • aktualizovat procesy hodnocení kvality kontrolní činnosti.

PODPORA KONTROLY

Kvalitní kontrola není možná bez odborné podpory

V rámci podpory kontrolní činnosti bude NKÚ ve strategickém období 2018–2022 usilovat o naplnění těchto strategických cílů:

 1. Umožnění efektivnějšího výkonu kontrolní činnosti
  • připravit a realizovat výstavbu nového sídla a do konce strategického období NKÚ do nového sídla přestěhovat;
  • rozvíjet digitalizaci agend NKÚ v souladu s národními a evropskými strategickými plány a s předstihem připravovat a provozovat bezpečnou infrastrukturu informačního systému.
 2. Profesionální administrace rozpočtu a účetnictví
  • zajistit transparentní rozpočtové hospodaření, optimalizovat provádění účetních operací, důsledně používat řídící kontrolu a využívat metody controllingu.
 3. Motivační a profesní rozvoj zaměstnanců
  • rozvíjet v průběhu strategického období systém odborného vzdělávání pro kontrolory s cílem nastavit periodické vzdělávání po celou dobu pracovní kariéry;
  • vytvořit do konce strategického období individuální rozvojové programy pro vertikální i horizontální kariérní postup;
  • posílit jazykovou přípravu na podporu projektu přípravy kongresu a předsednictví EUROSAI v letech 2020–2023.

POSTAVENÍ NKÚ

Respekt doma a respekt v zahraničí

K upevnění postavení NKÚ v České republice i v zahraničí bude NKÚ ve strategickém období 2018–2022 usilovat o naplnění těchto strategických cílů:

 1. Na národní úrovni:
  • podporovat změny právních předpisů, upravujících působnost a činnost NKÚ tak, aby byly zcela v souladu s Limskou deklarací o základních směrech finanční kontroly3, Mexickou deklarací o nezávislosti nejvyšších auditních institucí4 a s „dobrou praxí“, a zajistit tomu odpovídající zdroje;
  • zajistit zaměstnancům NKÚ minimálně rovnocenné postavení jako mají zaměstnanci, na které se vztahuje zákon o státní službě;
  • budovat vztahy s uživateli výstupů z kontrolní činnosti, tedy parlamentem, vládou, akademickou sférou, médii a veřejností;
  • zvyšovat kvalitu hlavních výstupů činnosti NKÚ – výročních zpráv, stanovisek k plnění státního rozpočtu, stanovisek ke státním závěrečným účtům, kontrolních závěrů a dalších produktů (např. EU report) – a jejich vhodnou medializací posilovat jejich dopad.
 2. Na mezinárodní úrovni:
  • zabezpečit realizaci 11. kongresu EUROSAI v roce 2020 podle dokumentu „Projekt přípravy kongresu EUROSAI“ a zaměřit aktivity Úřadu na propagaci vize kongresu 3E-3C-3i;
  • zabezpečit realizaci předsednictví EUROSAI 2020–2023 v souladu s dokumentem „Bid Book 2017“, s využitím výstupů příslušné pracovní skupiny NKÚ a s přihlédnutím k výstupům z 11. kongresu EUROSAI v roce 2020;
  • pokračovat v rozvíjení mezinárodní spolupráce s nejvyššími kontrolními institucemi sdruženými v INTOSAI a EUROSAI a podílet se na činnosti v rámci aktivit Kontaktního výboru tvořeného zástupci nejvyšších kontrolních institucí členských států EU a Evropského účetního dvora;
  • aktivně působit v auditních orgánech mezinárodních institucí.

1) Národní cíle ČR v rámci strategie Evropa 2020 viz https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/cr/eu-2020-a-cr-78696/.

2) Směrnice prezidenta NKÚ č. 70, o přípravě a výkonu kontrolní činnosti.

3) Viz https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/zakladni-dokumenty/limska-deklarace-intosai-id9610/.

4) Viz https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/zakladni-dokumenty/mexicka-deklarace-o-nezavislosti-nejvyssich-auditnich-instituci-id9612/.

tisk stránky