Výběr provozovatele gastroprovozu v novém sídle NKÚ

Aktualizováno 24. 4. 2023


Nejvyšší kontrolní úřad jako vyhlašovatel vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku v souladu s § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v prostorách vyhlašovatele za účelem provozování gastroprovozu. Výzva je uveřejněna na profilu zadavatele - vyhlašovatele: www.tenderarena.cz.

Za termín vyhlášení veřejné soutěže se pokládá den zveřejnění Výzvy na profilu zadavatele. Všechny podmínky soutěže jsou uveřejněny v elektronické podobě ve veřejných dokumentech na profilu zadavatele.

Předmětem soutěže je pronájem nebytových prostor vyhlašovatele na adrese: Komunardů 1634/44, 170 00 Praha 7 za účelem provozování gastroprovozu (bufet a jídelna) pro zaměstnance vyhlašovatele soutěže (případně pro návštěvy a pro veřejnost). Vyhlašovatel požaduje po navrhovateli, aby pro potřeby dětí ve věku 3 až 6 let v dětské skupině (max. 24 dětí) zajišťoval a přizpůsobil obědové menu. Vyhlašovatel také požaduje, aby v bufetové nabídce zvážil sortiment fair trade produktů. Výše uvedené předloží navrhovatel v dokumentu „Koncepce gastroprovozu užívání a provozování zaměstnanecké jídelny“ - vzor předložen v příloze č. 10 podmínek.

Vyhlašovatel předpokládá uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb koncem dubna, případně začátkem května 2023 a to na dobu 4 let s možností jejího dalšího prodloužení. Podrobné podmínky jsou uvedeny ve vzorových smlouvách, které jsou přílohou Výzvy č. 1 a 2.

Účastníkem soutěže může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 17. 4. 2023 v 10:00 hod.

Sraz účastníků prohlídky místa plnění je u hlavního vchodu budovy Nejvyššího kontrolního úřadu na adrese: Komunardů 1634/44, 170 00 Praha 7. Kontaktní osobou, která bude za vyhlašovatele přítomna na prohlídce místa plnění je Ing. Jaroslav Kužel, jaroslav.kuzel@nku.cz.

Na základě požadavku o prodloužení termínu podání nabídky vyhlašovatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 2. 5. 2023 v 10:00 hod.

Vyhlašovatel si dovoluje rovněž upozornit, že registrace v elektronickém nástroji Tenderarena neprobíhá okamžitě, ale je zapotřebí registrovat se v předstihu – podrobnosti na www.tenderarena.cz. Podrobnosti stran podávání nabídek a pravidel komunikace s vyhlašovatelem stanoví příloha č. 12 podmínek.

tisk stránky