Reorganizace policejních škol nepřinesly očekávané úspory ani větší efektivitu při vzdělávání policistů

Tisková zpráva ke KA č. 18/30 – 9. 9. 2019


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření středních a vyšších policejních škol Ministerstva vnitra (MV) v letech 2012 až 2018. Zaměřil se i na reorganizace policejních škol, které provedlo MV v letech 2013 a 2016. Kontroloři zjistili, že tyto reorganizace nepřinesly ani plánované úspory, ani očekávané zefektivnění policejního vzdělávání. Náklady na policejní vzdělávání naopak v dalších letech rostly. U policejních škol pak kontrola odhalila nedostatky při převodu, inventarizaci a odpisování majetku.

První reorganizaci policejních škol provedlo MV v roce 2013 kvůli snížení počtu systemizovaných míst příslušníků policie a zastavení náboru uchazečů v letech 2010 až 2011. Plánovalo tak ušetřit 144 milionů korun. Nakonec požadovalo od škol nižší úsporu, a to přes 115 milionů korun. Ani té se ale nepodařilo dosáhnout. Navíc od roku 2013 náklady na policejní vzdělávání meziročně stoupaly z 565 milionů korun až na 761 milionů korun v roce 2018, přitom počet absolventů základní odborné přípravy policistů výrazně klesl. V roce 2018 nedosahoval ani úrovně z let 2013 až 2014.

V roce 2016 došlo k další reorganizaci a v jejím rámci převzal základní odbornou přípravu od policejních škol nový policejní útvar zaměřený na vzdělávání policistů. Fakticky ale výuka probíhá stále v areálech policejních škol.

Střední policejní školy mají především připravovat absolventy pro přijetí k policii. Ti ale tvořili v letech 2013 až 2017 jen necelá 2 % z celkového počtu přijatých 5 160 uchazečů. MV přesto nemělo ucelený plán, jak zvýšit zájem těchto absolventů o nástup k policii. Přitom se mu nedařilo získávat počty nových policistů, které jsou stanoveny v Koncepci rozvoje Policie České republiky do roku 2020.

Přijímací řízení k policii nijak nezohledňuje, že by měli být přijati přednostně absolventi oboru bezpečnostně právní činnost. Ten se vyučuje kromě dvou policejních škol i na dalších 29 středních školách. Už v roce 2012 přitom MV spočítalo, že by přijímáním absolventů tohoto oboru mohlo ročně ušetřit až 262 milionů korun. Absolventi by totiž mohli mít kratší základní odbornou přípravu. MV také do konce kontroly nesplnilo své cíle, pokud jde o zefektivnění policejního vzdělávání. Nemělo například ucelený systém požadavků na vzdělávání příslušníků a zaměstnanců policie.

Policejní školy se snažily úspor požadovaných Ministerstvem vnitra dosáhnout především propouštěním zaměstnanců. Jen na odstupném a na platech pro policisty zařazené do záloh v letech 2012 a 2013 vyplatily 10,5 milionu korun. To představuje 7 % částky, kterou chtělo MV reorganizací v roce 2013 naopak ušetřit. V následujících letech musely školy řešit akutní nedostatek zaměstnanců pro základní odbornou přípravu policistů, protože vláda rozhodla o navyšování počtu policistů. Uzavíraly proto dohody o práci vykonávané mimo pracovní poměr. Například u školy v Holešově stoupl počet těchto dohod od roku 2012 dvojnásobně.

Jaké měly reorganizace dopady, MV nevyhodnotilo, a to ani pokud jde o zkvalitnění přípravy policistů, ani z hlediska efektivnosti. Nevědělo například, jaké jsou skutečné náklady na jednoho studenta.

U policejních škol v Praze a Holešově zjistili kontroloři nedostatky v nakládání s majetkem. Chyby se týkaly především převodu majetku při reorganizaci, inventarizace majetku a jeho odpisování.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky