Kontrola NKÚ: Chyby v účetnictví Státní úřad pro jadernou bezpečnost opravil, údaje účetní závěrky za rok 2022 jsou spolehlivé

Tisková zpráva ke KA č. 22/19 – 17. července 2023


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) za rok 2022. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které SÚJB předkládal pro hodnocení plnění státního rozpočtu.

Kontrola začala v průběhu účetního období 2022. SÚJB tak mohl průběžně opravit významné nedostatky, které kontroloři zjistili a které by měly ve výši 53,6 milionu korun vliv na zůstatky položek účetní závěrky SÚJB za rok 2022. SÚJB kromě toho provedl i četné změny systémového nastavení vedení účetnictví a výkaznictví: např. až na základě upozornění NKÚ začal sestavovat účetní výkazy přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jakožto povinné součásti účetní závěrky.

Po provedených opravách bylo účetnictví SÚJB podle názoru NKÚ vedeno v souladu s právními předpisy. Nesprávnosti ve výši 1,4 milionu korun, které SÚJB neopravil, neměly významný dopad na účetní závěrku, která dle NKÚ podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Závěrečný účet SÚJB ani údaje, které SÚJB předložil pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022, neobsahovaly významné nesprávnosti; tyto údaje jsou proto dle NKÚ spolehlivé.

Schéma ke KA 22/19

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky