Dotace ze státního rozpočtu poskytované na zainvestování průmyslových zón

19.9.2002 - Tisková zpráva z kontrolní akce č. 01/26


Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a užití dotací ze státního rozpočtu poskytovaných na zainvestování průmyslových zón.

Kontrolovaným obdobím byly roky 1998 až 2001.

Kontrolovanými osobami byly: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká agentura pro zahraniční investice, příspěvková organizace; dále vybraní příjemci podpory: statutární město Plzeň, statutární město Pardubice, statutární město Ostrava, město Slaný, město Žebrák, město Bílina, město Stod, město Prachatice, město Písek, město Pelhřimov, město Kamenice nad Lipou, město Velké Meziříčí, město Bystřice nad Pernštejnem, město Kopřivnice, město Hranice, obec Přestanov a obec Kvasiny.

Program zainvestování průmyslových zón má vytvářet předpoklady pro růst ekonomiky a zvyšování počtu pracovních míst ve vybraných regionech. Výstavba a ekonomická funkce výrobních objektů umisťovaných v těchto lokalitách je však jednoznačně podmíněna zájmem budoucích investorů.

Výsledky kontroly prokázaly, že z 18 kontrolovaných projektů průmyslových zón s celkovými rozpočtovými náklady 991 000 tis. Kč bylo v letech 1999 až 2001 dokončeno 17 staveb. Z toho čtyři zóny byly zcela nevyužity a ostatní byly využity pouze zčásti. Z celkového zainvestovaného území dokončených kontrolovaných zón bylo využito doposud 35 %.

Od roku 1998 do roku 2001 bylo na podporu rozvoje průmyslových zón poskytnuto celkem 1 120 000 tis. Kč. Kontrolou byly zjištěny nedostatky v celém systému poskytování podpor, a to u MPO, CzechInvestu i jednotlivých příjemců. Např.:

MPO vybralo k realizaci některé průmyslové zóny, u kterých příjemci podpor stanovili záměr na jejich využití jen velmi obecně, bez přesnějších představ jejich dalšího využití a obsazení investory.

MPO nestanovilo pro určení výše podpory pevná a jednoznačná kritéria. Ve dvou kontrolou zjištěných případech poskytlo dotaci podstatně vyšší, než připouštěl zákon o investičních pobídkách. Nedostatečnou pozornost věnovalo MPO závěrečnému vyhodnocování jednotlivých akcí po jejich dokončení.

MPO pro rok 1999 neurčilo CzechInvestu závazné úkoly a nevymezilo dostatečně jeho odpovědnost při zajišťování systému podpory rozvoje průmyslových zón. Pro rok 2001 neupřesnilo CzechInvestu účel užití příspěvku na realizaci a administraci programu. Důsledkem toho byla skutečnost, že CzechInvest použil takto nedostatečně účelově určené prostředky na úhradu nákladů na služby spojené s realizací jiných programů a v některých případech postupoval nehospodárně. Např. uhradil částku 1 559 tis. Kč za činnosti spojené s prokazováním vlastnických vztahů, přičemž tyto náklady měly hradit obce z vlastních prostředků. Příspěvek ze státního rozpočtu na provoz CzechInvestu v roce 2001, který pokrýval všechny jeho plánované výdaje, činil celkem 148 000 tis. Kč, z toho 15 600 tis. Kč MPO určilo navíc na realizaci a administraci programu zainvestování průmyslových zón. MPO nezpracovalo žádný systémový rozbor využití těchto nákladů vzhledem k dosahovaným výstupům.

Bylo prokázáno nejednotné posuzování žádostí ze strany CzechInvestu, který některé ze žádostí vyřadil z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů k pozemkům a jiné s podobnými nedostatky doporučil k realizaci. MPO přesto tyto žádosti schválilo.

U příjemců podpor byly zjištěny nedostatky v předprojektové a projektové přípravě jednotlivých akcí, které následně negativně ovlivnily celkovou výši investičních nákladů a způsobily vícepráce značného věcného a finančního rozsahu. Nedostatky byly rovněž zjištěny v oblasti porušování rozpočtové kázně.

Budoucí rozvoj dalších průmyslových zón může být limitován rozhodnutím MPO o realizaci zóny Kolín – Ovčáry, která svou finanční náročností převyšuje vyčleněné finanční prostředky pro ostatní zóny až do roku 2003.

Kontrolovaný objem finančních prostředků u 18 vybraných projektů činil 717 000 tis. Kč. Na tyto akce byla poskytnuta podpora ze státního rozpočtu ve výši 377 000 tis. Kč, z toho kontrolou zjištěné nedostatky se dotýkaly částky ve výši 164 300 tis. Kč, tj. 43 % (z toho 131 100 tis. Kč tvořily nedostatky v účetnictví).


Ing. Josef Pohl, člen Úřadu

tisk stránky