Majetek státu a prostředky státního rozpočtu poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky

10.5.2004 - Tisková zpráva z kontrolní akce 03/14


Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření státního podniku s majetkem státu a s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu zejména z hlediska účelnosti a hospodárnosti.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2001, 2002 a část roku 2003; v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo zemědělství (dále jen “MZe“) a Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové.

V rámci kontroly hospodaření Lesů České republiky s majetkem státu a s finančními prostředky byla zjištěna řada nedostatků, zvláště při nakládání s finančními prostředky.

Lesy České republiky s. p. (dále jen „ LČR“) zejména:

 • s dočasně volnými finančními prostředky nakládaly neoprávněně a při nákupu cenných papírů u zahraniční společnosti poskytující nižší míru ochrany ohrozily tuto investici;
 • lesnické činnosti zajišťují především prostřednictvím podnikatelských subjektů na základě smluv na dodávky komplexních lesnických prací bez výběrových řízení;
 • hlavní produkt své činnosti – dříví – LČR z 94 % prodávají zprostředkovaně, a to buď prostřednictvím Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s. v režimu zpětného odkupu, který je pro LČR ztrátový, nebo prostřednictvím prodeje dříví jiným podnikatelským subjektem; tržní prodeje dříví používají LČR pouze doplňkově, přestože jsou efektivnější;
 • v oblasti účetnictví LČR porušily zákon o účetnictví.

Příčinou nedostatků zjištěných u LČR bylo také nedůsledné plnění povinností vyplývajících MZe jako zakladateli LČR ze zákona o státním podniku:

 • MZe nedostatečná kontrola, zda potřeby státu, které LČR svou činností zabezpečují, jsou zajišťovány účelně a hospodárně:
  – při nakládání s určeným majetkem MZe neověřovalo, zda LČR uzavíraly smlouvy v souladu s předloženým návrhem,
  – MZe neprovedlo v období let 2001 až 2003 žádnou kontrolu zaměřenou na oblast obchodních smluv či na nakládání LČR s dočasně volnými finančními prostředky;
 • nedostatečná součinnost MZe a dozorčí rady LČR:
  – MZe nevyhodnocovalo, jak jím jmenovaní členové dozorčí rady zastupují zájmy státu;
  – dozorčí rada nezjistila v kontrolovaném období v činnosti LČR žádné zásadní nedostatky.

MZe až v závěru roku 2003 přijalo určitá opatření.

Vnitřní kontrola LČR postrádala systematičnost zejména v oblasti kontroly majetku a financí.

Ing. Kalivoda, člen Úřadu

tisk stránky