Hospodaření s majetkem státu Státním fondem dopravní infrastruktury

2.7.2004 - Tisková zpráva z kontrolní akce č. 03/23


Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury s majetkem státu a zajištění efektivního využití prostředků na vybrané účely.

Kontrolováno bylo období od roku 2001 do doby ukončení kontroly. V případě věcných souvislostí i předchozí období.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury a osm vybraných příjemci příspěvků ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

V letech 2001 až 2003 činily příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury (převedené z roku 2000, daňové, z Fondu národního majetku a přijaté úroky) celkem 124 443 mil. Kč. Tyto prostředky nebyly Státním fondem užity vždy efektivně, hospodárně a účelně:

 • Bez účelného využití zůstaly k 31. 12. 2003 finanční prostředky Státního fondu ve výši 14 973 mil. Kč, tj. 12 % z uvedených příjmů. Částkou 8 778 mil. Kč se na tom podíleli příjemci, kteří nedokázali uvolněné finanční prostředky využít, především Ředitelství silnic a dálnic. Zbylých 6 195 mil. Kč představovalo vytváření nespecifikované rezervy, z toho nadhodnocování předpokládaných výdajů činilo 831 mil. Kč.
 • Řídicí a organizační opatření plně nezabezpečovala hospodárné a účelné využití finančních prostředků vydávaných na programy dopravní infrastruktury. Programy se nestaly cíleným nástrojem ovlivňování aktivit rozvoje, výstavby a modernizace dopravní infrastruktury ve vazbě na priority a finanční možnosti. Zjištěné nedostatky se negativně odrážely v efektivnosti čerpání finančních prostředků SFDI jako rozhodujícího zdroje financování programů. Především:

  • Ministerstvo dopravy nestanovilo finanční potřeby programů na základě reálných zdrojů jejich krytí, ani předpokládané krytí těchto potřeb ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury v následujících letech není přesvědčivě dořešeno;
  • Ministerstvo dopravy průběžně nesledovalo a nevyhodnocovalo plnění cílů a záměrů programů, jednoznačně nedořešilo odpovědnost Ministerstva dopravy a Státního fondu a SFDI za výběr akcí k realizaci v rámci programů, odpovědnost za realizaci programů registrovaných v ISPROFOND ponechalo na Státním fondu dopravní infrastruktury;
  • výběr akcí k realizaci z požadavků investorů, které značně převyšovaly možnosti financování, nebyl podřízen prioritám vyplývajícím z programů, Ministerstvu dopravy ani žádné priority ve vazbě na aktuální potřeby a možnosti financování nestanovovalo;
  • systém výběru akcí k realizaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nezabezpečoval vyřazení akcí nedostatečně připravených, což se negativně odráželo v nízkém čerpání uvolněných prostředků příjemci;
  • z dostupných dokladů na Ministerstvu dopravy a Státním fondu nelze objektivně ověřit, zda byly k realizaci zařazovány akce s nejvyššími společensko-ekonomickými efekty.

 • Proces výběru žádostí na poskytnutí příspěvků nebyl v řadě případů transparentní a objektivní. Obdobně jako v případě programů nezabezpečoval vyloučení akcí, které nebyly řádně připraveny.
 • Nebylo plně zabezpečeno dodržení účelu, na který byly podle žádostí o příspěvek finanční prostředky Státnímu fondu dopravní infrastruktury poskytnuty. Nedostatky byly zjištěny u pěti z jedenácti kontrolovaných akcí.

Ing. Adámek, člen Úřadu

tisk stránky