Prostředky státního rozpočtu poskytované na zainvestování průmyslových zón

2.7.2004 - Tisková zpráva z kontrolní akce č. 03/31


Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zainvestování průmyslových zón včetně vyhodnocení deklarovaných přínosů a opatření přijatých k výsledkům kontrolní akce NKÚ č. 01/26, která byla zveřejněna ve Věstníku č. 2/2002.

Kontrolovaným obdobím byly roky 1998 až 2003 – kontrola vyhodnocení deklarovaných přínosů programu podpory rozvoje průmyslových zón a převodů pozemků z obcí na investory a roky 2002 a 2003 – kontrola realizace programu podpory rozvoje průmyslových zón a vyhodnocení opatření přijatých k výsledkům kontrolní akce NKÚ č. 01/26.

Kontrolovanými osobami byli Ministerstvo průmyslu a obchodu, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která se stala v průběhu kontroly právním nástupcem České agentury pro zahraniční investice, příspěvkové organizace, dále vybraní příjemci podpor a vybrané finanční úřady a úřady práce.

Přijatými opatřeními MPO a CzechInvestu byly odstraněny některé nedostatky v systému poskytování podpor, zejména v oblasti posuzování žádostí a v posuzování objektivity výše podpor.

Nadále přetrvávají nedostatky v čerpání prostředků na administraci Programu. Přijatá opatření v této oblasti nebyla účinná, když mj. MPO neurčilo přesně výši režijních nákladů, které mohl CzechInvest čerpat. CzechInvest nevěnoval čerpání prostředků v letech 2002 a 2003 dostatečnou pozornost a v některých případech je čerpal nehospodárně nebo i na jiný účel. CzechInvest kromě toho při realizaci obchodní veřejné soutěže na zajištění školení v rámci podprogramu „Akreditace průmyslových zón“ nepostupoval transparentně, když věrohodně nedoložil hodnocení přijatých nabídek, vybral uchazeče s nejvyšší nabídkovou cenou a jako rozhodující kritérium hodnocení nabídek stanovil úroveň školitelů, aniž by dostatečně zajistil, aby tito školitelé školení skutečně prováděli.

Obcím, u nichž byly zjištěny předchozí kontrolou nedostatky, MPO ve většině případů neuložilo žádné sankce. U příjemců dotací byly opět zjištěny některé nedostatky v realizaci (převod pozemků investorům zejména ve vztahu k využití průmyslových zón k uvažovanému účelu, postup při realizaci veřejné zakázky, nedodržení stanovených termínů), jejichž rozsah byl oproti předchozí kontrole podstatně nižší.

MPO nekvantifikovalo některé podstatné věcné cíle Programu z hlediska restrukturalizace průmyslu a stabilizace setrvání investorů v průmyslové zóně, jako např. výši přidané hodnoty výrobců v zóně, podílu exportu, výzkumu a vývoje a úrovně výrob a technologií.

Podle opakovaného hodnocení ekonomické efektivnosti provedené MPO a CzechInvestem dochází ke snížení přínosů průmyslových zón pro státní rozpočet oproti původním předpokladům. Kladný dopad na státní rozpočet do roku 2010 bude přibližně třikrát nižší a v roce 2004 místo předpokládaných 37,5 mld. Kč nebude téměř žádný. Hodnocení ekonomické efektivnosti však nebylo provedeno dostatečně, když pomíjelo některé vlivy (např. převody pozemků, jiné dotační tituly, daňové úlevy), obsahovalo i chybné, nepřesné, zkreslené údaje a nepodložené předpoklady.

Na kontrolovaném vzorku deseti průmyslových zón byl ověřován dopad na zaměstnanost v regionu na úřadech práce a daňový příjem na finančních úřadech. Přesný počet pracovníků, které investoři zaměstnali v zóně z řad registrovaných uchazečů na úřadech práce, nebylo možno z evidence úřadů práce zjistit. Přínos z hlediska daně z příjmů od investorů nebyl nijak podstatný a z hlediska daně z přidané hodnoty převažoval nadměrný odpočet investorů, což byl pro státní rozpočet přínos záporný.

Program by měl být v dalších letech zaměřen na podporu průmyslových zón, u nichž bude dopředu zajištěn strategický investor.

Ing. Pohl, člen Úřadu

tisk stránky