Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury

2.7.2004 - Tisková zpráva z kontrolní akce č. 03/15


Cílem kontroly bylo prověřit u vybraných účetních jednotek správnost finančních a účetních výkazů předkládaných Ministerstvem kultury jako podklady pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu.

Kontrole byly podrobeny činnosti, které jsou předmětem účetnictví a které mají vliv na hodnotu testovaných konečných zůstatků v účetní závěrce k 31. 12. 2002 jednotlivých kontrolovaných osob v kapitole 334 – Ministerstvo kultury v roce 2002 včetně souvisejících skutečností v účetních obdobích 1998 – 2001.

Kontrola byla provedena u Ministerstva kultury a příspěvkových organizací v jeho řídicí působnosti: Národní divadlo, Národní galerie v Praze, Národní knihovna České republiky a Státní památkový ústav v Brně – od 1. 1. 2003 Národní památkový ústav.

V souladu s doporučením mezinárodních kontrolních standardů INTOSAI byla nejvyšší možná míra špatné evidence, kterou uživatelé účetních výkazů mohou shledávat jako ještě přijatelnou, stanovena jako 2 % z hodnoty výdajů (MK), 2 % z hodnoty aktiv (ND, NG a SPÚ) a 2 % z hodnoty nákladů v hlavní činnosti (NK). Zjištěné nesprávnosti v ÚZ kontrolovaných osob výrazně překročily takto stanované hladiny významnosti. ÚZ kontrolovaných osob proto nepodávají ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví za účetní období roku 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy.

Účetní závěrky jednotlivých kontrolovaných osob proto nebyly spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.

Porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 rozpočtových pravidel bylo zjištěno v celkové výši 261 747 228,63 Kč.

Vzhledem ke zjištěným nesprávnostem v ÚZ jednotlivých kontrolovaných osob je nezbytné, aby kontrolované osoby zabezpečily provedení odpovídajících oprav ve svém účetnictví, které by odstranily výše popisované nedostatky.

Jako povinný bod Průvodní zprávy k závěrečnému účtu kapitoly, která je předkládaná Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, není uvedení dalších důležitých skutečností, kterými jsou informace z přílohy účetní závěrky, kterou musí každá účetní jednotka zpracovávat v úplném rozsahu dle § 18 zákona o účetnictví.

Dle platného znění vyhlášky č. 419/2001 Sb. je součástí závěrečného účtu kapitoly jen formalizovaná příloha, která neposkytuje doplňující a vysvětlující údaje k předloženým účetním výkazům. V závěrečném účtu kapitoly tak chybí informace o skutečnostech, o kterých se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví, ale jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetních jednotek (využívání cizího majetku, evidence práv, o kterých se neúčtuje, nebo materiálu, jehož pořízení, uchování, udržování a sledování vyplývá z obecně platných právních předpisů). Rovněž tak v závěrečném účtu chybí informace o použitých účetních metodách a skutečnostech, o kterých se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví.

Ing. Jan Vedral, člen NKÚ

tisk stránky