Ekologické projekty a opatření v povodí řeky Dyje financované z prostředků státu a prostředků poskytnutých ČR ze zahraničí

7.1.2005 - Tisková zpráva z kontrolní akce č. 03/34


Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky státu a s prostředky poskytnutými ČR ze zahraničí vynaloženými zejména ke zlepšení kvality vod v povodí řeky Dyje.

Kontrolovaným obdobím byla léta 1999 až 2003, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující.

Kontrolované osobami byly Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky, Povodí Moravy, s. p., Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněných krajinných oblastí ČR (od 1. 5. 2004 Správa ochrany přírody Národní park Podyjí), Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí, s. r. o., Brno, město Břeclav, obec Němčičky, obec Pasohlávky, obec Velký Karlov, Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu „Společná ČOV Hrušky – Týnec“, Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice – likvidace odpadních vod, Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. a Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Postup Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky při uvolňování prostředků v rámci krajinotvorných programů a investorů při jejich realizaci nebyl v souladu s principy hospodárnosti.

Ministerstvo životního prostředí dosud nezajistilo vydání národního seznamu lokalit soustavy Natura 2000, prováděcích předpisů k novele zákona o ochraně přírody a krajiny a metodiky posuzování důsledků koncepcí a záměrů (projektů) na území soustavy Natura 2000. Absence uvedených dokumentů znemožňuje posuzování projektů a následné čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie na jejich realizaci. Kromě toho ministerstvo nezajistilo ani dostatečné informování veřejnosti o významu soustavy Natura 2000.

Na cca 14 % akcí realizovaných v povodí Dyje s účastí prostředků Státního fondu životního prostředí bylo vydáno výjimečné rozhodnutí ministra. Tímto způsobem byly poskytovány podpory na akce, které věcně nebylo možné zařadit do vyhlášených programů. Velký počet výjimečných rozhodnutí naznačuje, že programy podpor ani podmínky jejich poskytování nebyly dobře nastaveny.

Ministerstvo životního prostředí využilo své pozice správce Státního fondu životního prostředí a z prostředků fondu financovalo část hlavní činnosti některých příspěvkových organizací, která měla být hrazena ze státního rozpočtu. Od roku 2001 v souvislosti s nabytím účinnosti nových rozpočtových pravidel, která přímé financování činnosti státních příspěvkových organizací ze státního fondu neumožňovala, byly dotace příspěvkovým organizacím poskytovány s využitím jiných subjektů – prostředníků.

Realizace ekologických projektů a opatření v povodí Dyje byla negativně ovlivněna nedostatečnou spoluprací mezi resorty Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Skutečnost, že spolupráce není na žádoucí úrovni, se projevila např. při realizaci nadregionálního biokoridoru na území Vodního díla Nové Mlýny, kde dochází k částečnému zmaření investice v hodnotě 62 212 tis. Kč. Dva ostrovy, které byly vybudovány ve střední nádrži z prostředků státního rozpočtu i Státního fondu životního prostředí, jsou vzhledem k výši manipulační hladiny z větší části zaplaveny, a nemohou tak v plném rozsahu plnit účel, pro který byly vybudovány.

Pro efektivní využití prostředků státního rozpočtu je nezbytná koordinace činností Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.

Na řadu ekologických projektů – zaměřených na ochranu vody nebo vytápění biomasou, podporovaných ze státního rozpočtu České republiky, Státního fondu životního prostředí, případně ze zahraničních zdrojů, a realizovaných v příhraniční oblasti – poskytovala rakouská spolková vláda do České republiky dotace. Investoři z těchto prostředků financovali zejména konzultantské a inženýrské služby, případně projektové práce. Ministerstvo životního prostředí se k těmto podporám nevyjadřovalo a nemělo o nich informace, které by využilo při konkrétním naplňování cílů státní politiky životního prostředí v daném území.Ing. Zdeněk Brandt, člen Úřadu


tisk stránky