Tisková zpráva o ukončení kontrolní akce 05/19 - "Správa daně z přidané hodnoty"

29.3.2006


Kontrolní akce NKÚ se zaměřila na postup finančních úřadů při správě daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie v souvislosti s přijetím zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V jejím rámci bylo také prověřeno využívání elektronického informačního systému VIES (Systém na výměnu informací o dani z přidané hodnoty), který byl v Evropské unii zaveden pro účely kontroly správného uplatňování daně z přidané hodnoty u zboží obchodovaného mezi členskými státy Evropské unie. Kontrolní akci řídil člen NKÚ Ing. Josef Pohl.

Kontrolovaným obdobím bylo období od 1. 5. 2004 do 30. 6. 2005, v případě věcných souvislostí i období předcházející nebo následující. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí a dvanáct vybraných finančních úřadů.

Z výsledků kontrolní akce vyplynulo, že na změny vyvolané začleněním České republiky do jednotného vnitřního trhu Evropské unie byla česká daňová správa připravena. Přesto se vyskytly nedostatky a problémy jak v oblasti správy daně z přidané hodnoty, tak v oblasti využívání informací získaných z Evropské unie.

Kontrola rovněž upozornila na komplikace způsobené rozdílným vykazováním dodání a pořízení zboží v jednotlivých členských státech Evropské unie.

V některých případech finanční úřady nevyužily možnost odeslat do jiných členských států žádosti o informace, přestože existovaly pochybnosti o hodnotě pořízení zboží přiznané českými plátci v daňových přiznáních k dani z přidané hodnoty.

Na základě výměny informací mezi daňovými správami došlo v několika případech k odhalení subjektů podezřelých ze zapojení do karuselových obchodů uskutečněných za účelem neoprávněného získání nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty nebo odhalení fiktivních obchodních transakcí, k jejichž realizaci ve skutečnosti nedošlo.

Z poznatků získaných v kontrolní akci vyplynulo, že systém VIES poskytuje správcům daně informace nezbytné pro kontrolu správného uplatňování daně z přidané hodnoty při obchodních transakcích v rámci Evropské unie. Správci daně by však měli věnovat zvýšenou pozornost zejména důslednému prověřování rozdílů mezi údaji vykázanými plátci daně z přidané hodnoty a údaji v systému VIES.


Viz též: Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 05/19 - formát PDF


tisk stránky