Účetní závěrka MŠMT nebyla spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu

Tisková zpráva o ukončení kontrolní akce č. 06/21
7.3.2007


Účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví za účetní období roku 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy. K tomuto závěru došli kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Jejich cílem bylo prověřit správnost výkazů předkládaných jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu.

Kontrole typu finančního auditu byly podrobeny činnosti, které byly předmětem účetnictví MŠMT a které mají vliv na hodnotu testovaných konečných zůstatků v účetní závěrce k 31. 12. 2005, včetně souvisejících skutečností v předchozích účetních obdobích. Účetní závěrka sestavená MŠMT k 31. 12. 2005 nebyla spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2005.

Na celkové nesprávnosti se podílely neprůkaznost, nadhodnocení a podhodnocení zůstatků jednotlivých položek příslušného výkazu v důsledku porušování obecně závazných právních předpisů. „Rozhodující podíl na celkové nesprávnosti mělo chybné účtování poskytnutých investičních dotací (více než 22 miliard korun). Tato chyba vznikala kumulativně za několik účetních období a je alarmující, že nebyla odhalena dříve. Závažné nedostatky se vyskytovaly v inventarizaci a v použití účtů z hlediska jejich obsahového vymezení,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal

Jednou z příčin zjištěných nesprávností je i skutečnost, že v kontrolovaném období MŠMT nezavedlo účinný vnitřní kontrolní systém, který by byl způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat rizika související s činnostmi, které jsou předmětem účetnictví.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2006 pod číslem 06/21. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jan Vedral.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad


Viz též: Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 06/21 - formát PDF


tisk stránky