Účetní závěrka MŠMT podává věrný a poctivý obraz

Tisková zpráva - 28. listopadu 2007


Účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 31. prosinci 2006 je v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými právními předpisy a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Byla též spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu kapitoly MŠMT za rok 2006. Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) však zjistili porušení rozpočtové kázně v celkové výši přes 13 milionů korun.

Cílem kontroly NKÚ bylo prověřit správnost výkazů předkládaných MŠMT, které byly podkladem pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu za rok 2006. Kontrole byly podrobeny činnosti, majetek a závazky, které byly předmětem účetnictví MŠMT a které měly vliv na hodnoty vykázané v jeho účetní závěrce (ÚZ) sestavené k 31. prosinci 2006 jako podkladu pro závěrečný účet kapitoly MŠMT za rok 2006, včetně souvisejících skutečností.

Tato kontrolní akce byla současně následnou ke kontrolní akci č. 06/21, kdy byly kontrolovány činnosti, majetek a závazky, které byly předmětem účetnictví MŠMT a které měly vliv na hodnoty vykázané v účetní závěrce k 31. prosinci 2005 jako podkladu pro závěrečný účet kapitoly MŠMT za rok 2005. V návaznosti na zjištění z kontrolní akce č. 06/21 byla provedena kontrola opatření přijatých MŠMT.

„I když významná část nesprávností zjištěných v kontrolní akci č. 06/21 byla MŠMT opravena a vnitřní kontrolní systém byl následně v určitém rozsahu změněn, přesto přetrvávají některé nedostatky. Ani v roce 2006 nebyl nastaven zcela účinný vnitřní kontrolní systém, který by byl způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat rizika. Systémové nedostatky byly identifikovány v oblasti úplnosti a správnosti vedení účetnictví, provedení inventarizace dle zákona o účetnictví a úplnosti zpracování ÚZ včetně všech jejích povinných náležitostí,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal. Dodal, že vzhledem ke zjištěným nesprávnostem je nezbytné, aby MŠMT zabezpečilo provedení odpovídajících oprav ve svém účetnictví, které by odstranily nedostatky.

„Závěrečný účet kapitoly MŠMT neobsahoval například úplné údaje o celkovém majetku a závazcích k 31. prosinci 2006 za všechny organizační složky státu v kapitole. Chyběly údaje za Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR, “ řekl prezident Dohnal.

Příloha ÚZ také nebyla úplná. MŠMT v ní v rozporu s vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, neuvedlo například informace o potenciálních závazcích MŠMT vyplývajících z neukončených soudních sporů. V nich bylo MŠMT k 31. prosinci 2006 žalováno celkem o necelých 5 milionů korun. Uvedeny nebyly také informace o pohledávkách uplatňovaných za dlužníky v konkurzu ve výši přes 2,5 milionu korun a o pohledávkách MŠMT po splatnosti, o kterých je vedeno soudní řízení.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2007 pod číslem 07/26. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Ing. Jaromíra Steidlová.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky