Průběžná hodnocení podpory průmyslových zón byla podle NKÚ neúplná a nevěrohodná

TISKOVÁ ZPRÁVA – 18. června 2009


Cílem kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit poskytování, čerpání a použití finančních prostředků určených na podporu rozvoje průmyslových zón a regeneraci území pro následné průmyslové a podnikatelské využití.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) sice ve svých materiálech opakovaně hodnotí podporu průmyslových zón jako vysoce efektivní s multiplikačními efekty, věrohodné hodnocení s vyčíslením všech souvisejících nákladů a s objektivně doloženým vyčíslením přínosů však doposud nezajistilo,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Agentura CzechInvest v hodnocení z roku 2007 podle NKÚ vykazuje, že od roku 1998 bylo podpořeno 103 průmyslových zón o výměře 3 129 ha, v jejichž rámci investoři vytvořili 88 228 pracovních míst a investovali 192 mld. korun. Ze státních prostředků bylo podle CzechInvestu na tyto zóny vynaloženo 8,884 mld. korun.

„Vyhodnocení dopadu podpory zpracované agenturou však mělo nízkou vypovídací schopnost. CzechInvest při jeho vypracování vycházel z neověřených a nepřesných údajů. MPO ani CzechInvest smluvně nezajistily možnost ověřování správnosti údajů u investorů. Průběžná hodnocení podpory průmyslových zón z národních programů, která MPO a CzechInvest zpracovaly v letech 2004 až 2008, byla neúplná a nevěrohodná. V dokumentacích programů jsou nedostatky, včetně početních chyb,“ uvedl Dohnal.

Uvedené nedostatky jsou podle kontrolorů mimo jiné i důsledkem skutečnosti, že MPO ani CzechInvest do doby ukončení kontroly nerealizovaly ani jedno z opatření k nápravě, která v roce 2004 MPO uvedlo ve svém stanovisku pro vládu k nedostatkům zjištěným NKÚ na základě kontrolní akce č. 03/31. Ta se týkala národního programu Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón, a to zejména oblasti hodnocení cílů a ekonomické efektivnosti podpory.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2004 až 2008, v případě věcných souvislostí i období předcházející a do ukončení kontroly. Kontrolovanými osobami byli Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a vybraní příjemci finančních prostředků (statutární město Brno; město Kolín; Moravskoslezský kraj; ŠKODA HOLDING a.s.).

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 pod číslem 08/29. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Zdeněk Brandt.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky