Účetnictví Ministerstva obrany o státním majetku nebylo podle NKÚ správné a úplné

TISKOVÁ ZPRÁVA – 7. července 2009


Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil hospodaření Ministerstva obrany (MO) s nehmotným majetkem státu, zejména jeho pořizování, účtování o tomto majetku a dodržování souvisejících právních předpisů. Účetnictví ministerstva v kontrolované části dlouhodobého nehmotného majetku nebylo správné a úplné.

Kontroloři zjistili řadu případů nedodržení obsahového vymezení položek dlouhodobého nehmotného majetku v účetní závěrce k 31. prosinci 2007. Vykázané zůstatky položek výkazu rozvaha tak obsahují významné nesprávnosti.

„Inventarizace nehmotného majetku nebyla provedena v souladu se zákonem o účetnictví. Ministerstvo při ní nedohledalo majetek ve výši přes 6,5 milionu korun vedený na účtu 041 – Dlouhodobý nehmotný majetek. Tento inventarizační rozdíl ministerstvo nezaúčtovalo jako manko do účetního období roku 2007,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Inventarizací majetku a závazků k 31. prosinci 2007 ministerstvo dále nezjistilo, že skutečný stav neodpovídá stavu v účetnictví. V důsledku toho nesprávně vykázalo v účetní závěrce k 31. prosinci 2007 majetek v celkové hodnotě téměř 27 milionů korun. Účetnictví ministerstva obrany za rok 2007 tak nebylo v této části správné.

„Ministerstvo nepostupovalo v souladu se zákonem o účetnictví. K 31. prosinci 2007 sestavilo souhrnnou účetní závěrku za dvě samostatné účetní jednotky (za Ministerstvo obrany a Vojenský vlečkový úřad),“ řekl Dohnal. Takto sestavená účetní závěrka podle kontrolorů neobsahovala ve své příloze také další údaje, jejichž znalost je rozhodující pro zhodnocení hospodaření účetní jednotky.

„V roce 2008 nemělo ministerstvo obrany úplné účetnictví, neboť neúčtovalo o zařazení nově nabytého dlouhodobého nehmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě téměř 30 milionů korun“ uvedl prezident Dohnal.

Kontrolovaným obdobím byl rok 2007, v případě věcných souvislostí i předchozí období a rok 2008. Kontrola byla prováděna v době od října 2008 do března 2009 a kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 pod číslem 08/30. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jan Vedral.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky