Účetní závěrka MŠMT podává za rok 2008 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví

TISKOVÁ ZPRÁVA – 29. října 2009


Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit spolehlivost účetní závěrky k 31. prosinci 2008 předkládané ministerstvem jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kontroloři dále prověřovali, zda MŠMT postupovalo při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2008 v souladu s příslušnými právními předpisy.

Z rozsahu zjištěných celkových nesprávností v účetní závěrce MŠMT ve výši přes 130 milionů korun a z jeho porovnání se stanovenou nejvyšší možnou mírou špatné evidence (hladinou významnosti) je zřejmé, že účetní závěrka MŠMT k 31. prosinci 2008 podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu se zákonem a příslušnými právními předpisy platnými v ČR pro oblast účetnictví. Účetní závěrka byla spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu kapitoly 333 – MŠMT za rok 2008. Všechny nesprávnosti zjištěné při této kontrolní akci byly v závěrečném účtu agregovány v číselných sestavách.

„Bohužel jsme museli konstatovat, že v roce 2008 ministerstvo nerealizovalo průběžnou a následnou řídící kontrolu tak, aby byla splněna všechna opatření k nápravě přijatá v reakci na výsledky kontrolní akce č. 08/10. Opět byly identifikovány nedostatky v oblasti inventarizace, znovu byly zjištěny i neprůkazné účetní záznamy,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Kontrola byla prováděna v době od března do srpna roku 2009, kontrolovaným obdobím byl rok 2008, v případě věcných souvislostí i předchozí období a rok 2009. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 pod číslem 09/07. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Ing. Jaromíra Steidlová.

Tabulka – Hladina významnosti a celková nesprávnost (v tis. Kč)

Způsob určení hladiny významnostiHladina významnostiCelková nesprávnost
1 % z výdajů vykázaných ve výši 118 902 904,461 189 029,04130 075,34

Bc. Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky