NKÚ ve spolupráci se Spolkovým účetním dvorem SRN provedl kontrolu DPH

TISKOVÁ ZPRÁVA – 14. května 2010


Kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se zaměřila na ověření postupu při správě daně z přidané hodnoty (DPH) u vybraných oblastí a navázala na obdobně zaměřenou kontrolní akci č. 06/27. Ověřován byl postup při řešení vybraných případů obchodních transakcí mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, prověřovány byly postupy daňových správ obou zemí v rámci mezinárodní spolupráce.

„Z následné kontroly správy DPH u dodání a pořízení zboží z jiných členských států EU vyplynulo, že nedostatky jsou tentokrát v podstatně menším rozsahu. Kontrolou jsme například zjistili, že dva finanční úřady (FÚ) ve čtyřech případech neprověřily rozdíly mezi hodnotami dodání zboží dle daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (DAP) a dle souhrnného hlášení (SH) v celkové hodnotě přes 107 milionů Kč,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Zjištěny byly některé přetrvávající problémy při správě DPH, např. v zajištění aktualizace, přesnosti a úplnosti údajů odesílaných do systému VIES1. V jedenácti případech FÚ nezajistily opravu údajů uvedených v souhrnných hlášeních v celkové výši téměř 30 milionů Kč. V rámci spolupráce s BRH bylo zjištěno, že ve třech případech nebyly v SRN na základě provedených daňových řízení opraveny příslušné hodnoty dodání zboží v souhrnných hlášeních německých plátců. V důsledku toho v systému VIES stále zůstávají neaktuální údaje týkající se dodání zboží v rámci EU.

V kontrolovaném období došlo ke změnám zákona o DPH reflektujícím doporučení vzešlá z výsledků předcházející kontrolní akce NKÚ. Byla např. zkrácena lhůta pro podávání souhrnných hlášení na jeden měsíc a upravena lhůta pro rušení registrace tzv. neusazených plátců DPH. Změnu ustanovení, kterou NKÚ rovněž doporučil a která spočívá v zavedení povinnosti správců daně při opakovaném nepodání daňového přiznání zrušit plátcům registraci k DPH, zatím MF nenavrhlo.

„Při ověřování rizikových obchodních transakcí působily finančním úřadům velké problémy daňové subjekty, se kterými nebylo možné zahájit daňové řízení, nebo daňové subjekty, u kterých existovalo podezření na zapojení do karuselových podvodů. Proto je vhodné zajistit užší vzájemnou spolupráci celních a finančních orgánů, aby bylo možné lépe ověřovat informace týkající se identifikace a fyzického pohybu zboží v rámci EU. K omezení daňových úniků by přispělo také zpřísnění podmínek pro registrování plátců DPH a pružnější rušení registrací,“ doporučil prezident Dohnal.

Negativní vliv na výsledek vymáhání pohledávek měla v kontrolovaném období skutečnost, že Ministerstvo financí (MF) v letech 2006 a 2007 zasílalo obdržené žádosti o mezinárodní pomoc při vymáhání pohledávek na DPH k vyřízení pověřeným FÚ v nepřiměřeně dlouhých lhůtách od přijetí žádostí z EU. Například ve čtyřech případech MF pověřilo správce daně provedením úkonů až po uplynutí 14 až 20 měsíců od přijetí žádosti. V roce 2008 došlo ze strany MF ke zkrácení těchto lhůt. Výsledky vymáhání byly ovlivněny také tím, že některé daňové subjekty nedisponovaly žádným majetkem nebo nebylo možné daňové subjekty zkontaktovat.

Na základě mezinárodní pomoci při vymáhání pohledávek bylo z kontrolovaného objemu přes 219 milionů Kč vymoženo pouze 2,26 % pohledávek, přičemž na úrovni EU se míra globálního vymožení pohledávek odhaduje na 5 %. Podle Evropské komise je ke zvýšení účinnosti mezinárodní pomoci při vymáhání pohledávek potřeba na vnitrostátní úrovni posílit nástroje k vymáhání pohledávek a na úrovni EU posílit a usnadnit vzájemnou pomoc.

Kontrolu velkých daňových subjektů zajišťovala jak kontrolní oddělení místně příslušných FÚ, tak oddělení specializovaných kontrol, zřízená na 13 FÚ. Tento stav způsobuje komplikace při správě daní. MF proto předložilo návrh změny zákona o územních finančních orgánech, kde navrhuje zřídit specializovaný FÚ s celostátní působností pro vybrané daňové subjekty, mezi něž jsou zahrnuty i velké daňové subjekty s obratem vyšším než dvě miliardy Kč.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí ČR a 25 finančních úřadů (Brno II, Brno III, Brno IV, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Kraslice, Ostrava I, Ostrava III, Písek, Plzeň, Praha 1, Praha 4, Praha 8, Rakovník, Sokolov, Tábor, Vysoké Mýto, Zlín a Žamberk).

Kontrola byla provedena od května 2009 do února 2010. Kontrolovaným obdobím bylo období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2008, v případě věcných souvislostí i období předcházející nebo následující.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 pod číslem 09/11. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ JUDr. Ing. Jiří Kalivoda.

Bc. Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad


1) Value Added Tax Information Exchange System – systém pro výměnu informací v oblasti DPH.

tisk stránky