Výdaje na dávky důchodového pojištění za rok 2009 byly podle NKÚ vykázány v souladu s předpisy

TISKOVÁ ZPRÁVA – 17. června 2010


Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit spolehlivost údajů účetní závěrky k 31. prosinci 2009 předkládané Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) jako podklad pro závěrečný účet kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v části týkající se výdajů na dávky důchodového pojištění. Tyto v roce 2009 tvořily 90,5 % celkových výdajů ČSSZ.

„Na základě porovnání hodnoty agregovaných nesprávností s hladinou významnosti1 (viz tabulka č. 1) lze konstatovat, že výdaje na dávky důchodového pojištění za rok 2009 byly ČSSZ v účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2009 vykázány v souladu s příslušnými právními předpisy. S výhradou částky 440 378 142 Kč, k jejíž správnosti z hlediska struktury výdajů na jednotlivých rozpočtových paragrafech rozpočtové položky 5410 – Sociální dávky se nebylo možné ze strany NKÚ vyjádřit. Tato částka představovala část výdajů na dávky důchodového pojištění, která byla v roce 2009 zatížena exekučními srážkami. Vzhledem ke stanovené hladině významnosti by však ani tato uvedená částka, pokud by byla v plné výši agregována do nesprávností, neovlivnila výše uvedené hodnocení výdajů,“ konstatoval prezident NKÚ František Dohnal.

Tabulka č. 1 – Hladina významnosti a celková nesprávnost (v Kč)

Výdaje na DDP vykázané*Hladina významnostiCelková nesprávnost
331 594 682 912,511 657 973 414,56137 612 898,00

* Údaje o výdajích byly čerpány z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ČSSZ k 31. prosinci 2009.

V souvislosti s kontrolou výdajů byly zjištěny nesprávnosti ve výkazu Rozvaha ve výši přes 137,4 mil. korun, které byly způsobeny tím, že ČSSZ v roce 2009 neúčtovala o závazcích z deponovaných exekučních srážek.

Exekuční srážky z důchodů představují pro ČSSZ velmi rozsáhlou agendu. Současná právní úprava v oblasti exekučních srážek (tj. občanský soudní řád a exekuční řád) upravuje nárok na úhradu nákladů exekuce jen ve vztahu k exekutorovi (náklady a odměna exekutora), ve vztahu k oprávněnému a dále také ke správci podniku (v případě konkurzu). Vztah k plátci mzdy právní předpisy neupravují.

ČSSZ je v obdobném (specifickém) postavení jako plátce mzdy a spravuje desetitisíce exekučních případů měsíčně, s nimiž souvisejí náklady, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu. „Současná právní úprava však neumožňuje plátci mzdy uplatnit vůči povinnému nárok na úhradu nákladů. Případná změna právních předpisů, která by plátcům mzdy umožňovala uplatnit nárok na úhradu nákladů souvisejících s exekucí, by vedla k hospodárnějšímu využívání státních prostředků,“ řekl prezident Dohnal.

Kontrolovaným obdobím byl rok 2009 a související skutečnosti let předchozích a roku 2010 do doby ukončení kontroly. Kontrola byla prováděna v době od června 2009 do února 2010. Kontrolovanou osobou byla Česká správa sociálního zabezpečení.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 pod číslem 09/30. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jan Vedral.

Bc. Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad


1) V souladu s doporučením mezinárodních kontrolních standardů INTOSAI byla hladina významnosti – nejvyšší možná míra špatné evidence, kterou uživatelé účetních výkazů mohou shledávat jako ještě přijatelnou – stanovena ve výši 0,5 % z hodnoty vyplacených výdajů na dávky důchodového pojištění v roce 2009, které nejpřiměřeněji zobrazují rozsah finanční činnosti dané účetní jednotky.

tisk stránky