NKÚ prověřoval postup při vybírání a správě odvodů za porušení rozpočtové kázně

TISKOVÁ ZPRÁVA – 14. února 2011


Cílem další z kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit postup finančních orgánů při vybírání a správě odvodů za porušení rozpočtové kázně, včetně vymáhání a promíjení stanoveného odvodu a jeho příslušenství. V činnosti kontrolovaných finančních úřadů (FÚ) při správě odvodů a penále nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Problematická je však efektivnost správy odvodů a penále.

„Jestliže je ve stejném období (čtyři roky) vyměřeno přes 34,5 mld. Kč na odvodech a penále, zároveň je ve stejném období prominuto přes 31 mld. Kč, a výdaje na správu odvodů ve stejném období činí přes 1,2 mld. Kč, jde o neefektivní systém, který produkuje velké množství správních úkonů, na jejichž konci dojde k prominutí odvodů a penále,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Od 1. ledna 2006 do 19. května 2006 promíjelo Ministerstvo financí (MF) odvody a penále na základě vlastního uvážení. Důvody pro prominutí v té době neupravoval žádný zákon. Od 19. května 2006 do 29. února 2008, kdy zákon stále neupravoval důvody pro prominutí, postupovalo ministerstvo podle vlastní vnitřní směrnice, kterou si stanovilo u jednotlivých typů porušení rozpočtové kázně výši prominutí. Od 1. března 2008 do konce kontrolovaného období byly zákonem o rozpočtových pravidlech1 stanoveny jako důvod prominutí „důvody hodné zvláštního zřetele“. Přesto MF dále postupovalo podle vnitřní směrnice a promíjelo odvody a penále podle typu porušení rozpočtové kázně. Zákonem požadované důvody hodné zvláštního zřetele téměř nezohlednilo ani dále nerozpracovalo.

„Kritéria pro prominutí odvodu a penále jsou stanovena pouze vnitřním předpisem ministerstva a pro žadatele o prominutí odvodu a penále jsou nedostupná. Pro zajištění rovného postavení daňových subjektů a transparentnosti řízení je nezbytné zvolit jinou formu,“ upozornil prezident.

Rovné postavení všech subjektů také nebylo přijetím směrnice zajištěno, neboť byly doloženy případy, kdy podle ní rozhodováno nebylo.

Kontroloři dále konstatovali, že MF při nakládání s opakovanými žádostmi o prominutí postupovalo v rozporu s příslušným ustanovením zákona o správě daní a poplatků2. Stejně tak finanční úřady při nakládání s žádostmi o posečkání nepostupovaly v souladu se zákonem.

„Ministerstvo financí svým postupem podle vlastního vyjádření napravuje tvrdost zákona o rozpočtových pravidlech. Porušení rozpočtové kázně, definované v zákoně jako jakékoli porušení podmínek ve spojení se způsobem stanovení výše odvodu, je nastaveno tak, že i sebemenší porušení rozpočtové kázně je postihováno velmi tvrdým postihem, který může znamenat likvidaci příjemce peněžních prostředků. Tuto tvrdost zákona ovšem nelze odstraňovat správním rozhodnutím, které nemá oporu v zákoně,“ konstatoval Dohnal.

Ve smyslu zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky3 je MF ústředním orgánem státní správy mimo jiné jak pro oblast státního rozpočtu, tak oblast daní. V celém kontrolovaném období byl zákon o rozpočtových pravidlech sedmnáctkrát novelizován, a MF tedy mělo příležitost v rámci řádného legislativního procesu tvrdost zákona napravit. Stejně tak mohlo MF iniciovat sjednocení postupu u poskytovatelů dotací tak, aby odvody byla postihována skutečně zásadní porušení dotačních podmínek.

Podle kontrolorů postup ministerstva tedy nevede příjemce prostředků státního rozpočtu k dodržování rozpočtové kázně.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí a 26 finančních úřadů (seznam viz informace z kontrolní akce). Kontrola byla prováděna od dubna 2010 do ledna 2011. Kontrolováno bylo období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející nebo následující.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 pod číslem 10/08. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Mgr. Zdeňka Profeldová.

Mgr. Bc. Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad


1) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, (zrušen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ke dni 31. 12. 2010).

3) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

tisk stránky