NKÚ zkontroloval roční účetní a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA – 6. září 2011


Cílem kontroly bylo prověřit spolehlivost údajů ročních účetních a finančních výkazů sestavených k 31. prosinci 2010, předkládaných Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Reforma účetnictví veřejných financí započatá 1. ledna 2010 byla provázena obtížemi, které u organizačních složek státu ztěžovaly implementaci nových právních předpisů.

Prováděcí předpisy k provedení zákona o účetnictví byly vydány ve velmi krátkém čase před jejich účinností, zejména pak účetní standardy vydané navíc v omezeném počtu (k 1. lednu 2010 nabyly účinnosti pouze čtyři), přestože účetní standardy jsou podle novelizovaného zákona o účetnictví pro účetní jednotky závazné. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, sice obsahuje řadu přechodných ustanovení odkládajících účinnost některých ustanovení, přesto měly organizační složky státu omezený čas na to, aby se s novými předpisy seznámily a mohly od 1. ledna 2010 aplikovat účetní metody, správně účtovat a vykazovat. Nová právní úprava navíc vyžadovala významné softwarové zásahy do provozovaných systémů.

Tato výše popsaná omezení se projevila i při provádění této kontrolní akce, a tak v případech, kdy některá ustanovení vyhlášky č. 410/2009 byla nejasně aplikovatelná nebo neexistovaly jednoznačně stanovené postupy účtování, se NKÚ nemohl vyjádřit k vykázaným zůstatkům některých účtů.

Účetní závěrka ČSSZ sestavená k 31. prosinci 2010 podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, s výhradou k chybně zvolené metodě zobrazení odepsaných pohledávek.

Údaje Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. prosinci 2010 nebyly bezchybné. Lze však konstatovat, že s určitou výhradou byly nesprávnosti nevýznamné.

Kontrola byla prováděna od října 2010 do dubna 2011. Kontrolovaným obdobím byl rok 2010 související skutečnosti let předchozích a roku 2011 do doby ukončení kontroly. Kontrolovanou osobou byla Česká správa sociálního zabezpečení. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 pod číslem 10/19. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jan Vedral.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky