NKÚ zkontroloval závěrečný účet kapitoly MŠMT za rok 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA – 21. září 2011


Cílem kontroly bylo prověřit spolehlivost účetní závěrky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) sestavené k 31. prosinci 2010 a finanční výkazy MŠMT za rok 2010 předkládané jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a prověřit, zda MŠMT postupovalo při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2010 v souladu s příslušnými právními předpisy.

V účetní závěrce MŠMT k 31. prosinci 2010 byly zjištěny nesprávnosti ve výši 5,7 mld. Kč.

Možnost vyjádřit se ke spolehlivosti údajů účetní závěrky však byla limitována stavem právních předpisů v oblasti účetnictví v roce 2010 a možností vyhodnotit správnost jejich aplikace MŠMT. Pokud by toto omezení neexistovalo nebo nemělo významný dopad na spolehlivost údajů účetní závěrky jako celku, pak by bylo provedeno porovnání stanovené hladiny významnosti se zjištěnou celkovou nesprávností a dle toho by mohlo být provedeno vyhodnocení spolehlivosti údajů účetní závěrky jako celku. Takové vyhodnocení však v případě účetní závěrky MŠMT k 31. prosinci 2010 nebylo možné provést.

Nejednoznačnosti a nejasnosti aplikace právních předpisů v oblasti účetnictví organizačních složek státu v roce 2010 nemohou být vyčítány MŠMT, zároveň však vedou k tomu, že uživatelům účetní závěrky nelze poskytnout informaci, zda účetní závěrka podává, či nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Při jiném výkladu nejednoznačných a nejasných ustanovení předpisů upravujících vedení účetnictví by mohly být podány informace jiné, které by mohly jiným způsobem ovlivnit rozhodování a úsudek uživatele účetní závěrky.

Vzhledem k tomu, že pravidla pro vedení účetnictví a výkaznictví organizačních složek státu stanovená pro rok 2010 nebyla v celém rozsahu jednoznačná, srozumitelná a úplná tak, aby ve všech významných případech bylo možné hodnotit správnost či nesprávnost jejich aplikace v účetnictví a výkaznictví MŠMT v roce 2010, nemohl se NKÚ vyjádřit ke spolehlivosti účetní závěrky MŠMT k 31. prosinci 2010 jako k celku.

Účetní závěrka MŠMT k 31. prosinci 2010 a finanční výkazy za rok 2010 nebyly bezchybnými podklady pro závěrečný účet kapitoly MŠMT za rok 2010.

Kontrola byla prováděna od října 2010 do června 2011. Kontrolovaným obdobím byl rok 2010 včetně souvisejících skutečností z let předchozích a následujících. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 pod číslem 10/20. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Ing. Jaromíra Steidlová.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky