NKÚ odhalil závažná pochybení při použití prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy

TISKOVÁ ZPRÁVA – 5. 11. 2012


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na regionální operační program u Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Kontroloval její hospodaření v letech 2007–2011. Kontroloři prověřili 15 projektů osmi příjemců dotací za 545,1 milionu korun. To představuje 14,5 % z peněz proplacených v rámci kontrolované prioritní osy 3.

U Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy našli kontroloři řadu pochybení – ať už v hodnocení projektů, u posouzení nákladů, nebo v kontrole způsobilosti výdajů. Například u některých hodnoticích kritérií, podle nichž byly projekty vybírány, nestanovila rada ani minimální počet bodů, které projekt musel získat, aby uspěl. Bylo tak možné schválit i projekty, jejichž realizace nebyla žadatelem dostatečně zajištěna, s nejasným rozpočtem či nesplnitelným harmonogramem.

Regionální rada chybovala i v kontrole projektů. Třeba u projektu Revitalizace historického centra si město Mělník nárokovalo 593 tisíc korun za osobní náklady zaměstnance. Regionální rada mu peníze proplatila, přestože magistrát tyto náklady nedoložil výkazem práce. U rekonstrukce sportovní haly BIOS v Kladně rada zase městu proplatila 3,8 milionu korun za vícepráce, které měl magistrát zaplatit sám. Regionální rada navíc ani u jednoho z projektů prioritní osy 3 ROP Střední Čechy neprovedla fyzické ověření na místě, že podpořený projekt byl realizován ve stanoveném rozsahu a ceně a že je využíván minimálně po dohodnutou dobu v souladu s podmínkami financování.

Na porušení právních předpisů narazili kontroloři u sedmi z osmi kontrolovaných příjemců dotací. Například v rámci projektu obnovy historického centra města rozdělilo město Vlašim předmět jedné veřejné zakázky a pak její části zadalo bez výběrového řízení. Město Benátky nad Jizerou u dvou svých projektů několikrát vyzvalo k předložení cenové nabídky jen jednoho dodavatele, přestože podle pravidel pro přidělení dotací mělo oslovit alespoň tři. Obec Vestec při výstavbě mateřské školy zase vybrala ve výběrovém řízení nabídku, která byla o víc než milion korun dražší než ta nejnižší. Zarážející je i výše pokuty, kterou za nehospodárně vynaložené peníze regionální rada Vestci vyměřila: 88 tisíc korun.

Podrobnosti naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/06.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky