NKÚ zkontroloval účetní závěrku Ministerstva školství za rok 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA – 2. 9. 2013


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, zda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) při sestavení závěrečného účtu, při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2012 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy. V údajích účetní závěrky MŠMT k 31. 12. 2012 zjistil Nejvyšší kontrolní úřad nesprávnost ve výši 90 milionů korun, což jsou jen 4 % stanovené hladiny významnosti1. MŠMT například nevykázalo v příloze účetní závěrky veškeré podmíněné dlouhodobé a krátkodobé závazky plynoucí z uzavřených smluv nebo nesprávně vykázalo darovaný majetek v přehledu o změnách vlastního kapitálu.

Spolehlivost údajů účetní závěrky je nutné posuzovat z hlediska významnosti, přičemž vyjádřit se k jejich spolehlivosti je možné v případě, že neexistují významná omezení. U MŠMT byla možnost vyjádřit se ke spolehlivosti údajů účetní závěrky limitována stavem právních předpisů v oblasti účetnictví v roce 2012 a tím nemožností vyhodnotit správnost jejich aplikace v celém rozsahu. Vlivem jejich nejednoznačnosti v některých oblastech dochází k situacím, kdy jsou vybrané účetní jednotky nuceny přistoupit k účetním postupům na základě svých vlastních výkladů a aplikací předpisů. V případě, že by tato omezení s významným dopadem na konkrétní účetní závěrku neexistovala, NKÚ by se ke spolehlivosti údajů účetní závěrky vyjádřil.

NKÚ se nevyjadřuje ke správnosti účtování a vykazování částek v celkové výši 49 miliard korun, což je dvacetinásobek stanovené hladiny významnosti. V roce 2012 totiž přetrvávala nedostatečná úprava oblasti předfinancování výdajů státního rozpočtu, které mají být později uhrazeny z prostředků rozpočtu EU. Nejednoznačnost a nejasnost aplikace účetních předpisů v této oblasti nejsou dávány k tíži MŠMT.

NKÚ účetní závěrku MŠMT kontroloval už posedmé. Od roku 2011 se částka celkových nesprávností zjištěných u MŠMT snižovala. Oproti tomu ale narůstá na položkách účetní závěrky MŠMT částka, ke které se NKÚ z důvodu přetrvávajících nejasností a nejednoznačností předpisů nevyjadřuje. V závěrečném účtu kapitoly MŠMT ani ve finančních výkazech nebyly zjištěny významné nesprávnosti.

Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/30.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


1) Hladina významnosti - nejvyšší možná míra nesprávností, kterou uživatelé účetních výkazů mohou shledávat jako ještě přijatelnou. V případě MŠMT byla hladina významnosti stanovena ve výši 2 % z hodnoty nákladů roku 2012, tedy ve výši 2,4 miliardy korun.

tisk stránky