Nedostatečná koncepce Ministerstva obrany umožňovala nákup vojenské techniky bez náležitě zdůvodněné potřeby

TISKOVÁ ZPRÁVA – 18. 11. 2013


Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval peněžní prostředky státního rozpočtu určené na pořizování výzbroje a techniky pro pozemní a speciální síly Armády ČR. Prověřeno bylo celkem 15 akcí s celkovými výdaji více než 5,8 mld. Kč.

Do doby ukončení kontroly nezpracovalo Ministerstvo obrany (dále jen „MO“) koncepční materiál, který by podrobněji stanovil výstavbu a rozvoj pozemních či specializovaných sil s konkrétním vymezením cílového stavu, materiálních potřeb a finančních a časových požadavků na jejich naplnění. To mělo za následek nesystémové nákupy vojenské techniky a materiálu. Věcné, časové a finanční podmínky pro pořizování vojenské techniky, které stanovily kontrolované programy, byly v průběhu jejich realizace zásadním způsobem upravovány a měněny, a to jak s ohledem na množství, tak co do výše cen pořizovaného majetku.

Problémy byly identifikovány například při nákupu souprav chemického pozorovatele. Podle investičního záměru z července 2005 mělo být nakoupeno 129 souprav za téměř 65 mil. Kč. Na základě výsledků vývoje a provedených vojskových zkoušek upravilo MO specifikaci a snížilo počet souprav z požadovaných 129 na 87, čímž došlo ke zvýšení ceny za soupravu z 501 tis. Kč na 752 tis. Kč, tj. cca o 50 %.

Jiný program byl finančně navýšen o 42 %, zejména z důvodu dodatečně zařazeného nákupu speciálních vozidel, která měla být urychleně využita v zahraničních misích. Část těchto vozidel pořízených v roce 2010 za více než 121 mil. Kč nebyla v zahraničí z důvodu změny vojenskopolitické situace dosud nasazena.

V rámci kontrolní akce bylo prověřeno celkem 13 zadávacích řízení. MO pouze ve čtyřech případech vybralo otevřené řízení nebo postup otevřenému řízení obdobný. V ostatních devíti případech byl z různých důvodů osloven pouze jeden dodavatel. Uvedeným postupem dochází k omezování hospodářské soutěže, což může v konečném důsledku negativně ovlivňovat výši kupní ceny.

Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/33.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky