Nesprávnosti v účetnictví Ministerstva pro místní rozvoj přesáhly 25 miliard korun

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/19 – 19. 5. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vedlo své účetnictví v roce 2012 správně, průkazně, úplně a srozumitelně a zda při sestavování svého závěrečného účtu, účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2012 postupovalo podle právních předpisů. Kontroloři v účetnictví MMR za rok 2012 zjistili nesprávnosti v celkové výši 25,5 miliardy korun. Ministerstvo totiž například nevykázalo zálohy na transfery ve výši 14,7 miliardy.

NKÚ se ke spolehlivosti účetní závěrky MMR nevyjádřil. Stále totiž přetrvává nejednoznačnost účetních předpisů, které lze vykládat různými způsoby. Různé výklady pak mohou vést k významně odlišnému zobrazení skutečností v účetní závěrce. NKÚ nejednoznačnost účetních předpisů opakovaně kritizoval v několika předchozích kontrolách.

Účetnictví MMR nebylo v roce 2012 správné. Ministerstvo nesprávně účtovalo například o dlouhodobém majetku nebo o transferech. Účetnictví MMR nebylo ani úplné – a to například v oblastech účtování o bezúplatně nabytých licencích k informačním systémům MONIT a BENEFIT nebo účtování o odpisech majetku pořízeného v roce 2012.

Kontroloři také zjistili, že ministerstvo porušilo rozpočtovou kázeň, když tzv. pod záštitou ministra poskytlo celkem 3,2 milionu korun občanským sdružením, obcím, obchodním společnostem a jedné obecně prospěšné společnosti. Ministerstvo přitom podle platných právních předpisů takto peníze poskytnout vůbec nemůže. NKÚ toto porušení rozpočtové kázně nahlásil příslušnému finančnímu úřadu.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky