Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra: zakázka bez soutěže, dělení zakázek a v rekreačních zařízeních obsazená jen třetina lůžek

Tisková zpráva ke KA č. 15/30 – 18. 7. 2016


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření příspěvkové organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (ZSMV) v letech 2013 až 2015. ZSMV pro ministerstvo například spravuje a pronajímá budovy, opravuje vozidla a stará se také o lázeňská a rekreační zařízení resortu. Kontroloři prověřili majetek za 1,2 miliardy korun a náklady a výnosy za více než 76 milionů korun. Největší problémy kontroloři odhalili u veřejných zakázek. Organizace například zadala bez soutěže zbourání garáží za 51 milionů korun nebo dělila zakázky na praní prádla a právní služby tak, aby se vešly do limitu pro podlimitní zakázky a zakázky malého rozsahu. ZSMV podle kontrolorů taky nevymáhá dostatečně své pohledávky a nedaří se mu ani naplňovat ubytovací kapacity rekreačních zařízení, která spravuje.

ZSMV mělo na starosti garáže na Veleslavíně. O budovy se ale dlouhodobě nestaralo, takže když se dostaly do havarijního stavu, ZSMV se je rozhodlo zbourat. Bourací práce za téměř 51 milionů korun zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění jednomu uchazeči s tím, že šlo o krajně naléhavý případ, který ZSMV nezpůsobilo a nemohlo ho ani předvídat. Podle kontrolorů ale ZSMV o špatném stavu dlouhodobě vědělo. Konec konců i podle posudků, na jejichž základě ZSMV rozhodlo o demolici, mohla za stav objektu taky nedostatečná údržba. Organizace tak měla dost času na vypsání zakázky v otevřeném řízení, ze kterého mohla vzejít pro stát výhodnější cena.

Jednou z hlavních činností ZSMV je praní prádla pro potřeby resortu vnitra. Za tři kontrolované roky za něj ZSMV zaplatilo přes 11,5 milionu korun. Zakázky na praní prádla přitom dělilo tak, aby se vešly do podlimitní zakázky, aniž by přitom zohlednilo celkové náklady, které ročně za tuto službu v rámci celé republiky hradilo. Dělení zakázek tak, aby odpovídaly podmínkám pro zakázky malého rozsahu, kontroloři odhalili i u výběru nejvýznamnějšího dodavatele právních služeb, za něž ZSMV v letech 2013 až 2015 zaplatilo téměř 3,5 milionu korun.

Kontroloři poukázali také na to, že ZSMV nevymáhalo dostatečně své pohledávky. U osmi z dvanácti kontrolovaných pohledávek, které byly splatné, nepožadovalo od dlužníků úroky z prodlení. ZSMV také trvalo neúměrně dlouho, než podniklo některé kroky k vymožení dluhu. Například návrh na exekuční příkaz na 90 tisíc korun vydalo až 1 241 dnů po nabytí právní moci platebního rozkazu. ZSMV podle kontrolorů také sjednalo pro stát nevýhodné podmínky s exekutorem. Dohodlo totiž, že peníze dostane teprve tehdy, až exekutor vymůže od dlužníka celou dlužnou částku. Dokud chyběla byť jen nepatrná část peněz, nemělo ZSMV k vymoženým penězům přístup.

Kontroloři také prověřili využití rekreačních zařízení, která má ZSMV na starosti. Průměrně byla v letech 2013 až 2015 rekreační zařízení obsazená jen z jedné třetiny. V roce 2015 využití ubytovací kapacity narostlo na polovinu, na rozdíl od předchozích let, kdy se dařilo obsadit jen čtvrtinu lůžek. Nárůst obsazenosti způsobilo uzavření jednoho rekreačního areálu, ale také to, že jeden z hotelů sloužil k ubytování krajanů přesídlených ze zahraničí.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky