Hospodaření Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení: využívání objektů většinou pro komerční účely, chyby v účetnictví a veřejných zakázkách

Tisková zpráva ke KA č. 15/38 – 10. 10. 2016


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření příspěvkové organizace Ministerstva obrany (MO) Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) v letech 2012 až 2015. Ta má pro ministerstvo a pro ozbrojené síly zajišťovat lázeňskou, rehabilitační, zdravotní a rekreační péči. Kontroloři zjistili, že kapacity VLRZ byly sice v kontrolovaném období využívány z 82 %, ale nad službami pro vojáky a zaměstnance ministerstva a armády převládal komerční provoz. Majetek státu tak nebyl většinově využíván k plnění základního účelu, ke kterému byla VLRZ zřízena. MO navíc nesledovalo, jak a na co své kapacity VLRZ využívají. Kontroloři zjistili, že VLRZ nevedla v kontrolovaném období správně účetnictví a použila téměř 60 milionů korun na jiný účel, než na jaký měla, čímž se dopustila porušení rozpočtové kázně. Chyby našla kontrola i v zadávání veřejných zakázek na stavební práce.

VLRZ mají ve své správě rekreační a lázeňská zařízení, jako jsou například vojenské zotavovny, vojenské lázeňské léčebny, Vojenský rehabilitační ústav či Domov pro válečné veterány Karlovy Vary. Tato zařízení mají sloužit pro potřeby MO a ozbrojených sil. Kontroloři ale zjistili, že v letech 2012 až 2015 je využívali vojáci a zaměstnanci ministerstva jen z 36 % jejich kapacity, zatímco pro komerční činnost bylo využíváno 46 % kapacity všech zařízení. Zbytek zůstal neobsazený. Ministerstvo navíc využívání kapacit pro hlavní a jinou činnost nesledovalo ani nevyhodnocovalo odděleně. Nemělo tak přehled, jestli lázně a rekreační zařízení slouží svému účelu, tedy k rekreaci vojáků a zaměstnanců ministerstva.

VLRZ také nevedla v kontrolovaných letech správně své účetnictví. V roce 2012 například nesprávně účtovala o výnosech z hlavní a jiné činnosti a nesprávně tvořila rezervy. Nedostatky v účetnictví ovlivnily hospodářský výsledek hlavní činnosti, který tak nebyl spolehlivý. I přesto jej ministerstvo schválilo a na základě výsledků schváleného hospodaření dostávali zaměstnanci VLRZ odměny. Kontroloři také zjistili, že VLRZ použila téměř 60 milionů korun určených na mzdové a další osobní náklady z hlavní činnosti na mzdové náklady z jiné činnosti. Podle kontrolorů se tak VLRZ dopustila porušení rozpočtové kázně.

Nedostatky našla kontrola i v zadávání veřejných zakázek na stavební práce. VLRZ rozdělila rekonstrukci chodby a pokojů v hotelu Vranov do čtyř etap a každou zadala zvlášť jako zakázku malého rozsahu pokaždé stejné firmě. Celkem stála rekonstrukce téměř 23 milionů korun bez DPH, a překročila tak zákonem daný limit pro zakázky malého rozsahu. VLRZ rozdělením zakázky snížila hodnotu zakázek tak, aby se vešly do limitu právě pro zakázky malého rozsahu.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky