Účetní a finanční výkazy Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016: chyby v řádu miliard korun. Závěrečný účet obsahuje nesprávnosti a není úplný

Tisková zpráva ke KA č. 17/08 – 22. 1. 2018


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) za rok 2016. Zaměřil se také na údaje, které MMR v roce 2016 předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Z těchto údajů se následně sestavuje finanční výkaz.

Kontroloři v závěrečném účtu MMR zjistili, že některé jeho části nebyly úplné. MMR například neuvedlo hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdajů na úrovni kapitoly tak, jak stanovuje vyhláška. Některé informace v závěrečném účtu neodpovídaly údajům ve finančních výkazech nebo v účetní závěrce za rok 2016, další uvedlo ministerstvo nesprávně.

Podle kontrolorů nevedlo MMR správné, úplné a průkazné účetnictví. V účetní závěrce za rok 2016 zjistili kontroloři významné nesprávnosti za více než 8 miliard korun. Podle NKÚ tak účetní závěrka MMR za rok 2016 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Nejvýznamnější nesprávnosti vznikly tím, že MMR v přehledu o peněžních tocích vykázalo zvýšení stavu peněžních prostředků o 3,5 miliardy korun, i když ve skutečnosti došlo k jejich snížení o 2 miliardy korun. MMR také například nesprávně ocenilo podíly na zisku akciové společnosti vyplacené formou nefinanční dividendy, které navíc nepromítlo do výsledku hospodaření.

MMR v účetní závěrce nevykázalo veškeré peněžní prostředky, se kterými hospodaří, ani pohledávky za subjekty, kterým poskytlo návratné příspěvky a půjčky. Významné nesprávnosti se objevily také v oblasti transferů. Vznikly kvůli nesprávnému účtování o finančním vypořádání a o nákladech z předfinancování transferů. Na podrozvahových účtech pak MMR nevykázalo některé významné dlouhodobé podmíněné závazky a pohledávky z uzavřených smluv. Nevykázalo ani žádné podmíněné závazky z rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci národních dotačních programů, i když tato rozhodnutí vydávalo.

Při kontrole údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu kontroloři zjistili nesprávnosti přesahující 7 miliard korun. Ty vznikly zejména kvůli chybnému zatřídění dotací poskytovaných příjemcům v ČR. MMR je totiž několik účetních období vykazuje nesprávně jako výdaje na mezinárodní spolupráci.

Kontrola upozornila také na to, že MMR dlouhodobě neodvádí do státního rozpočtu všechny peněžní prostředky, které mají být příjmem státního rozpočtu. Namísto toho je ponechává na zvláštních bankovních účtech mimo rozpočet. Porušuje tím rozpočtová pravidla. K 31. prosinci 2016 šlo celkem o 13,7 milionu korun.

Kontroloři prověřili i nápravu nedostatků z předchozí kontroly. Zjistili, že MMR provedlo jen necelou polovinu nápravných opatření uložených vládou. Přesto ale úředníci dali ministryni informaci, že postupovali podle usnesení vlády a všechna opatření proběhla tak, jak měla.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky