Významné chyby v účetnictví Ministerstvo obrany odstranilo

Tisková zpráva ke KA č. 17/30 – 2. 7. 2018


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva obrany (MO) za rok 2017. Zaměřil se také na závěrečný účet a na údaje, které MO předkládalo v roce 2017 pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Významné nesprávnosti se ministerstvu podařilo odstranit v průběhu kontroly. Napravilo také většinu nedostatků, na které poukázaly předchozí kontroly NKÚ.

Významné nesprávnosti za 3 miliardy korun, které kontroloři zjistili ve vedení účetnictví, MO odstranilo ještě během kontroly a před uzavřením účetních knih za rok 2017. Další chyby, které NKÚ zjistil v účetní závěrce, už nebyly významné. Týkaly se například dlouhodobého nehmotného majetku, výnosů z prodeje letounů nebo časového rozlišení nákladů. Účetní závěrka MO proto podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

V údajích předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu zjistili kontroloři nedostatky, které nebyly významné. Vznikly zejména při zatřídění výdajů na informační a komunikační technologie. V závěrečném účtu ministerstvo chyby nemělo.

NKÚ prověřil i nápravu nedostatků, které zjistil při svých předchozích kontrolách u MO. Ministerstvo ke všem přijalo nápravná opatření a většinu nesprávností se mu podařilo odstranit.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky