ČR při čerpání evropských dotací nastavuje cíle nesprávně a neumí zhodnotit skutečný přínos podpory

EU report 2022 – Zpráva o finančním řízení prostředků Evropské unie v České republice (19. října 2022)


NKÚ dnes vydal zprávu o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR, tzv. EU report. V něm hodnotí, jak ČR hospodaří s dotacemi získanými z EU na nejrůznější projekty. Hodnocení se opírá především o 13 kontrol NKÚ, jejichž výsledky byly publikovány v období od 1. dubna 2021 do 31. března 2022. Kontroloři při nich zjistili, že přetrvávajícím problémem při čerpání evropských dotací je u nás nesprávné nastavení cílů, kterých se má dosáhnout, a nedostatečně nastavená kritéria pro zhodnocení skutečného přínosu podpory. V porovnání s předchozím obdobím klesla na polovinu míra nedostatků v řízení a kontrole programů. Setrvalým problémem je však významný podíl nezpůsobilých výdajů. Počet těchto případů se meziročně zvýšil o více než 64,5 %. Nezpůsobilé výdaje, tedy ty, které neměly být uhrazeny vzhledem k tomu, že nenaplňují podmínky programu, se tak staly nejpočetnější kategorií porušení právních předpisů ve sledovaném období.

„Už jsem na to upozorňoval a musím to zopakovat: Nemůžeme si dovolit financovat projekty, jejichž přínos nelze jasně změřit. V takovém případě dotacemi jen plýtváme,“ konstatoval prezident NKÚ Miloslav Kala.

Dalším faktorem ovlivňujícím efektivnost zejména investičních projektů bylo odkládání realizace nebo pozdní dokončení navazujících projektů. Dlouhodobým problémem zůstává výběr vhodných projektů a prodlužování doby jejich administrace.

Ve sledovaném období uskutečnil NKÚ celkem 13 kontrol týkajících se zcela nebo částečně prostředků EU vyčleněných pro ČR, což je více než třetina všech kontrol uskutečněných v průběhu roku. Při nich NKÚ zkontroloval celkem 78 subjektů, tzv. kontrolovaných osob, a dospěl k celkem 417 kontrolním zjištěním. Objem zjištěných nedostatků vyčíslený na úrovni projektů dosáhl 142 mil. Kč.

Jak se ve zprávě dále uvádí, ČR stále patří mezi tzv. čisté příjemce, tedy členské státy, které z rozpočtu EU získávají větší obnos peněz, než do něj odvádějí. Podle údajů Evropské komise Česká republika za rok 2020 odvedla do rozpočtu EU 2,27 mld. €, z rozpočtu EU pak dostala 5,5 mld. €.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky