Některá povolení k provozování daňového skladu byla zaevidována až po jejich účinnosti

21.9.2006 - Tisková zpráva o ukončení kontrolní akce č. 05/34


Zákonem o spotřebních daních přešla tato agenda, s účinností od 1. 1. 2004, z finančních úřadů na celní úřady. Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit postup celních orgánů a finančních úřadů při správě spotřebních daní a jejich výběr.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2003 až 2005, kontrolovanými osobami: Generální ředitelství cel, finanční úřady v Brně I, v Hradci Králové, v Chebu, v Jindřichově Hradci, v Kutné Hoře, v Opavě, v Pardubicích, v Plzni, v Uherském Hradišti, v Ústí nad Labem a Finanční úřad pro Prahu 10.

Na finančních úřadech bylo zjištěno, že celková výše nedoplatků evidovaných k 31. 12. 2003 ve výši 1,3 mld. Kč se snížila do konce roku 2005 o 16 %. Ke snížení došlo především v důsledku odpisů nedoplatků pro nedobytnost. Na celkové výši nedoplatků k 31. 12. 2005 se podílely z 92 % čtyři daňové subjekty, z nichž tři byly v době kontroly v konkursu.

“Kontrolou evidence povolení k nakládání s výrobky podléhajícími spotřební dani na celních úřadech bylo zjištěno, že některá povolení k provozování daňového skladu a k opakovanému přijímání vybraných výrobků byla zaevidována až 21 měsíců po jejich účinnosti,” upozornil prezident NKÚ František Dohnal. Vybrané údaje o provozovatelích daňového skladu a oprávněných příjemcích jsou přenášeny do mezinárodní databáze SEED, která slouží správcům daně v EU ke kontrole, zda s vybranými výrobky nakládá oprávněná osoba. “Chybné nebo pozdní zadávání údajů snižuje informační hodnotu databáze a ve svém důsledku může vést ke zdanění vybraných výrobků v jiném členském státě, než ve kterém je realizována spotřeba, případně k daňovým únikům,” doplnil prezident.

Při kontrole evidence daní na osobních účtech daňových subjektů na celních úřadech byly zjištěny nedostatky v evidenci předpisů a plateb daní ve výši téměř tří milionů korun. Jednalo se zejména o případy, kdy bylo zahájeno vytýkací řízení a přiznaná daňová povinnost byla zaevidována až po jeho ukončení. Dále pak nesprávné uvedení lhůty splatnosti nebo data úhrady daně.

“V rámci Evropské unie zatím neexistuje jednotný elektronický systém pro přepravu a sledování vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, což ztěžuje kontrolu pohybu nezdaněných vybraných výrobků mezi členskými státy EU,” upozornil prezident Dohnal.

V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady má být elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřebním daním zaveden od 1. 7. 2009. Celní správa ČR používá ke sledování pohybu zboží v režimu podmíněného osvobození od daně vlastní elektronický systém. Kontrolou údajů v této databázi byly zjištěny chyby v zadaných údajích o množství přepravovaných výrobků. Ty vedly k chybnému výpočtu zajištění daně. Ve zjištěných případech bylo stanoveno zajištění o téměř 12 milionů korun nižší.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2005 pod číslem 05/34. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ MVDr. Rudolf Němeček.

Radka Burketová
Nejvyšší kontrolní úřad


Viz též: Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 05/34 - formát PDF


tisk stránky