Státní lázně jsou v dobré kondici. Ministerstvo zdravotnictví ale vůči nim neplnilo své povinnosti: nekontrolovalo například jejich hospodaření

Tisková zpráva ke KA č. 16/04 – 14. 11. 2016


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak v letech 2013 až 2015 hospodařily státní podniky BALMED Praha, Státní léčebné lázně Bludov, Státní léčebné lázně Janské Lázně a Horské lázně Karlova Studánka. Kontroloři se zaměřili na nakládání s majetkem, zadávání veřejných zakázek i poskytování lázeňské péče. Prověřili také, jak Ministerstvo zdravotnictví (MZd) plnilo povinnosti zakladatele kontrolovaných podniků. Ukázalo se, že z hlediska hospodářských výsledků si v roce 2015 státní podniky s výjimkou podniku BALMED Praha vedly dobře. Jejich zadluženost v roce 2015 nepřesáhla 12 procent a jejich platební schopnost byla dobrá. Kontrola ale odhalila nedostatky u MZd, které neplnilo své povinnosti vůči státním podnikům a také stále nenastavilo kritéria pro stanovení výše úhrad, které zdravotní pojišťovny platí poskytovatelům lázeňské péče.

Absence kritérií pro stanovení výše úhrad vedla k tomu, že různé zdravotní pojišťovny platily stejným lázním za identickou léčbu rozdílné částky. Například v případě lázní Bludov platily různé pojišťovny za jeden ošetřovací den částky od 950 do 1 120 korun. Podle NKÚ by se úhrady za stejnou péči u stejného poskytovatele lišit neměly.

MZd také neplnilo povinnosti zakladatele, když například nejmenovalo včas nové členy dozorčích rad státních podniků. V době ukončení kontroly neměla – v rozporu se zákonem - ani jedna dozorčí rada kontrolovaných podniků minimálně tři členy. Tyto dozorčí orgány tak neplnily svou funkci. MZd také neprověřovalo, jestli podniky nakládaly s majetkem hospodárně – v kontrolovaném období u nich provedlo jedinou veřejnosprávní kontrolu na místě.

Ministerstvo také každoročně oddalovalo ukončení činnosti státního podniku BALMED Praha, který měl vypořádat majetek 12 zaniklých státních podniků. Provoz tohoto podniku stál v letech 2009 až 2015 téměř 40 milionů korun, přičemž z prodeje a pronájmu majetku získal jen 28 milionů korun. NKÚ doporučuje, aby MZd činnost ztrátového podniku co nejdříve ukončilo a zbývající majetek převedlo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V hospodaření státních podniků kontroloři našli několik nedostatků. Při kontrole zadávání veřejných zakázek kontroloři například zjistili, že podnik BALMED Praha zaplatil 320 tisíc korun za poradenské služby, přičemž za tyto peníze dostal jen čtyři obecná doporučení. Státní lázně také někdy fakturovaly zdravotním pojišťovnám lepší ubytování, než svým klientům skutečně poskytly.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky