Kontrola občanských sdružení


Dne 19. listopadu 2007 obdržel Nejvyšší kontrolní úřad se sídlem Praha 7, Jankovcova 2 (dále jen Úřad), Vaši písemnou žádost (evidovanou pod sp.zn. 901/07 - 190/1408) o poskytnutí informací o případné kontrole využití prostředků státního rozpočtu, posky tovaných občanským sdružením Ministerstvem životního prostředí ČR. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám podle § 14 odst. 5 c) p o s k y t u j e m e tuto informaci:

Úřad kontrolu zahrnující zmíněnou problematiku zatím nerealizoval. Podání bylo vloženo do databáze případně využitelných podání, z níž je čerpáno při přípravě kontrolní činnosti.

tisk stránky