Pořízení systému ASPI


Žádost o informace týkající se pořízení systému ASPI, resp. obchodního vztahu NKÚ a společnosti Wolters Kluwer ČR, a s. (dřívější název ASPI, a. s.) - doprovodná informace ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 4. 4. 2013 obdržel NKÚ žádost o informace, v níž bylo požadováno:

  1. Na základě jaké smlouvy či smluv a případně dodatků bylo proplaceno společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. a jejímu právnímu předchůdci BYLL SOFTWARE, s.r.o. od roku 2003 celkem 108 faktur v celkové výši 7 030 658,- Kč?
  2. Kopie smlouvy či smluv podle bodu 1), a to včetně veškerých dodatků a příloh.
  3. Byla smlouva či smlouvy podle bodu 1) uzavřena(y) na základě zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách či jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách?
  4. Zveřejnění kopie zadávacích podmínek k veřejným zakázkám, jejichž výsledkem bylo uzavření smluv se společností Wolters Kluwer ČR, a. s. či právním předchůdcem společností BYLL SOFTWARE, s.r.o.
  5. Má povinný subjekt implementována interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek (nejen malého rozsahu, ale také podlimitních a nadlimitních)?

K bodu 1) žádosti:

Faktury za aktualizaci systému ASPI byly proplaceny na základě Smlouvy o postoupení užívacích práv k databázi ASPI a o její instalaci a aktualizaci ze dne 20. 12. 1994 a jejích dodatků. Faktury za periodický tisk, odborné publikace a rozšíření licence systému ASPI o doplňkové moduly byly proplaceny na základě věcného plnění realizovaného na základě objednávek.

K bodu 2) žádosti:

Kopie smlouvy dle bodu 1) a jejích dodatků byly žadateli zaslány.

K bodu 3) žádosti:

Ne, smlouva dle bodu 1) byla uzavřena před účinností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

K bodu 5) žádosti:

Interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek na NKÚ upravuje Směrnice prezidenta NKÚ č. 73 ze dne 26. 11. 2008, o veřejných zakázkách a uzavírání smluv a zápisů při nakládání s majetkem státu. Směrnice byla žadateli poskytnuta.

Z faktických důvodů nebylo možné poskytnout informace požadované v bodě 4) žádosti (neexistence požadovaných informací; před účinností zákona č. 137/2006 Sb. veřejná zakázka nebyla realizována).

tisk stránky