Veřejná zakázka NKÚ "HSMHW - 2019, dodávka a implementace HSM modulů"


Žádost ze dne 28. 11. 2019 o poskytnutí informací o průběhu veřejné zakázky Nejvyššího kontrolního úřadu T004/19V/00003267

Poskytnuté informace:

Nejvyšší kontrolní úřad (zadavatel) dne 15. 10. 2019 uveřejnil na elektronickém tržišti Tendermarket (elektronické tržiště) výzvu k podání nabídky v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zákon) na veřejnou zakázku s názvem: „HSMHW - 2019, dodávka a implementace HSM modulů“. V systému elektronického tržiště byl zvolen zadavatelem druh zadávacího řízení „zjednodušené podlimitní řízení“ v souladu se zákonem, s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky s finančním limitem pro tento druh zadávacího řízení ve výši 3 872 999 Kč bez DPH, tj. 4 687 329 Kč včetně DPH. Tato finanční částka jasně všem dodavatelům avizovala, že zakázka je zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek dle zákona). V zadávacím řízení obdržel zadavatel jednu nabídku, která byla doručena zadavateli řádně a včas, a to od společnosti SEFIRA spol. s r. o. Nabídka od společnosti ALEF NULA, a. s. nebyla provozovatelem elektronického systému zařazena do hodnocení, protože byla podána po lhůtě pro podání nabídek. Dne 18. 11. 2019 rozhodl zadavatel o výběru dodavatele a dne 22. 11. 2019 byla s vybraným dodavatelem podepsána smlouva, která byla dle platné právní úpravy dne 27. 11. 2019 uveřejněna na elektronickém tržišti.

V systému elektronického tržiště bylo jednoznačně všem potencionálním dodavatelům sděleno, že se jedná o zjednodušené podlimitní řízení, včetně limitované předpokládané hodnoty. Rozlišení veřejné zakázky na nadlimitní a podlimitní nemá pro potenciální dodavatele žádný praktický význam, zda podají nabídku do zadávacího řízení či nikoliv. Rozlišení veřejné zakázky je podstatné pouze pro zadavatele, aby postupoval v souladu se zákonem, jak je předepsáno pro daný druh zadávacího řízení podle výše předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek v rámci institutu vysvětlení zadávací dokumentace náležitě vysvětlil, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku. Dodavatelé tak již před podáním nabídek nemohli být na pochybách, že se jedná o podlimitní zadávací řízení. V žádosti namítáte, že smlouva i po upřesnění dále obsahovala tvrzení, že je uzavírána na základě výsledků nadlimitní veřejné zakázky. Tato uvedená informace nemá žádný vliv na platnost smlouvy či dokonce tvrzenou (ne)schopnost dodavatelů podat nabídku do zadávacího řízení. Nelze tedy souhlasit s tvrzením, že jde o hrubou chybu, neboť bylo ze všech okolností zcela zřejmé, že zadavatel vyhlásil řízení pro veřejnou zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení. Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který byl pro daný právní vztah (smlouvu) předlohou, nejsou chyby právnímu jednání na újmu, je-li význam právního jednání nepochybný, což byl zcela jistě i tento případ. K tvrzení, že vybraná firma „v době podání nabídky neměla technickou kvalifikaci“ zadavatel sděluje, že vybraný dodavatel, SEFIRA spol. s r. o. splnil technickou kvalifikaci, předložil pro dodávané zařízení certifikát vydaný TÜV Rheinland Nederland B. V., prostřednictvím kterého prokázal splnění požadavků Nařízení č. 910/2014 (Nařízení eIdas) i požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.

tisk stránky