Kontrolní standardy NKÚ


Profesní standardy jsou nezbytné pro zajištění věrohodnosti, kvality a profesionální úrovně kontroly veřejného sektoru1. Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen "NKÚ") se jako člen INTOSAI2 rozhodl převzít principy mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí (dále jen "ISSAI"3) a využít je v co nejširším možném rozsahu. Vymezení postavení, pravomocí a působnosti NKÚ má rozhodující vliv na to, které ISSAI byly využity při tvorbě Kontrolních standardů NKÚ (dále také "standardy"). Účelem Kontrolních standardů NKÚ je rozvíjet nezávislou a účinnou kontrolu.

Na organizační úrovni zahrnují standardy požadavky na kontrolu veřejného sektoru, zatímco na úrovni jednotlivých kontrolních akcí je jejich účelem poskytovat kontrolujícím podporu při vývoji vlastního profesního přístupu v souladu s působností NKÚ a obecně závaznými právními předpisy.

Rámec ISSAI má čtyři úrovně. Kontrolní standardy NKÚ vycházejí z úrovně třetí, která je zaměřena na provádění jednotlivých kontrol a obsahuje všeobecně uznávané principy podporující provádění účelných a nezávislých kontrol veřejného sektoru.

Kontrolní standardy NKÚ se skládají ze čtyř částí:

  • 100 - Základní principy kontroly veřejného sektoru,
  • 200 - Základní principy finančního auditu,
  • 300 - Základní principy auditu výkonnosti,
  • 400 - Základní principy kontroly legality.


1] Veřejný sektor, veřejné prostředky - pro účely těchto Kontrolních standardů NKÚ se rozumí ta část veřejného sektoru a veřejných prostředků, která podléhá kontrole NKÚ podle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.

2] INTOSAI - International Organisation of Supreme Audit Institutions.

3] ISSAI - International Standards of Supreme Audit Institutions.

tisk stránky